Privacybeleid

Aan de inhoud van teksten op onze sites, dan wel verzonden berichten, kunnen alleen rechten ten opzichte van Please Employment Group B.V. of aan haar gelieerde ondernemingen worden ontleend, hierna samen te noemen “Please”, allen gevestigd te (5708 HR) Helmond aan het adres Panovenweg 12. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina’s, inhoud en rangschikking berusten bij Please. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Please.

Alle informatie via digitale berichtgeving is van persoonlijke en/of vertrouwelijke aard en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Please staat niet in voor juiste of volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Hoewel Please zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen zich soms fouten of omissies voordoen. Please wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site, ongeacht of Please zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Gebruik website

Please maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die tijdelijk door (een pagina van) onze website op de computer van bezoekers worden geplaatst en waarin informatie wordt opgeslagen. Deze cookies dienen voor een optimale werking van onze website, optimalisatie van de gebruikerservaring, voor analyses om onze website en de vindbaarheid hiervan te verbeteren en voor online advertentiedoeleinden.

Daarnaast verzamelt Please informatie over de wijze waarop haar website wordt gebruikt, welke items worden aangeklikt, scrollgedrag en de tijdsduur van het bezoek. Dit doen we om het gebruiksgemak te verbeteren. Deze informatie is te traceren naar de gebruiker.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Please is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar medewerkers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. Please heeft 2 functionarissen gegevensbescherming aangesteld die toezicht houden op de naleving van de AVG. Zij zijn per e-mail te bereiken: gdpr@please.nl

Wij verzamelen gegevens vanaf het moment dat gegevens worden ingevuld of achtergelaten op onze website, dan wel op een andere wijze bij Please worden aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Gebruik gegevens sollicitant

Please verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (NAW, e-mail en andere contactgegevens, eventueel CV en testresultaten) ten behoeve van bemiddeling op de arbeidsmarkt. Deze gegevens worden bij mogelijke geschiktheid gedeeld met de betreffende opdrachtgever, voor wie Please de werving en selectie verricht. De gegevens van sollicitanten, waarbij (nog) geen dienstverband bij Please tot stand is gekomen worden maximaal gedurende 1 jaar bewaard, waarbij jaarlijks aan de sollicitant wordt gevraagd of deze nog bemiddeld wil worden door Please. De sollicitant heeft op elk moment de mogelijkheid om aan Please aan te geven niet langer bemiddeld te willen worden. Op dat moment zal Please de bemiddeling staken en alle gegevens van de sollicitant verwijderen.

Indien de sollicitant bij Please in dienst is getreden en de dienstbetrekking met Please tot een einde komt, dan worden de gegevens van de voormalig medewerker voor 2 jaar bewaard om zodoende opnieuw te kunnen bemiddelen naar (opvolgend) werk. De voormalig medewerker heeft op elk moment de mogelijkheid om aan Please aan te geven niet langer bemiddeld te willen worden. Op dat moment zal Please de bemiddeling staken.

Gebruik gegevens medewerkers

De persoonsgegevens van medewerkers worden enkel vastgelegd voor de uitvoering van HR-dienstverlening, waaronder het voeren van een juiste salarisadministratie en personeelsmanagement en om wet- en regelgeving correct na te kunnen komen, waaronder identificatie en bestrijding van fraude. De medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die worden verstrekt.

Please verwerkt onder andere de volgende gegevens:

  • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
  • Geboortedatum, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit;
  • Burgerservicenummer (BSN), ID-bewijs en verblijfsvergunning;
  • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Please kan de persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, relaties en overheidsinstanties. Please zal tevens persoonsgegevens doorgeven indien zij hiertoe verplicht is, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met het doel waarvoor de gegevens worden verzameld. Omwille van claims, audits en fiscale verplichtingen is Please verplicht om persoonsgegevens te bewaren. De persoonsgegevens worden 7 jaar na het einde van het dienstverband vernietigd.

Gebruik gegevens van zakelijke relaties

Please verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zij zaken doet. De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om onze prospects, klanten en partners te benaderen:

  • over belangrijke ontwikkelingen ten aanzien van de dienstverlening van Please;
  • over nieuwe producten en diensten van Please;
  • over commerciële aanbiedingen ten aanzien van de dienstverlening van Please;
  • voor marktonderzoek over onze dienstverlening.

Opslag gegevens

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd. Please doet er alles aan om de persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en doet dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Please met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Daarnaast beschikt Please over twee functionarissen gegevensbescherming, welke staan geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens beheren

Iedere betrokkene van wie Please persoonsgegevens verwerkt heeft recht op inzage, wissen, rectificatie en dataportabiliteit van persoonsgegevens. In iedere mailing staat een link waarmee de ontvanger zich kan afmelden voor de e-mail communicatie vanuit Please. Het aanpassen van de eigen persoonsgegevens kan eenvoudig via Aybler.

Tot slot heeft iedere betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, over het gebruik van de persoonsgegevens door Please.

Opname telefoongesprekken

Please kan binnenkomende en uitgaande telefoongesprekken opnemen voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden. Op deze manier kunnen onze medewerkers gevoerde gesprekken terugluisteren en hiervan leren. Hiermee bevorderen we ook de kwaliteit van onze dienstverlening. De opgenomen gesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor dit doeleinde.

Contact

Bij vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kun je contact opnemen via onderstaande gegevens.

Please
Postbus 11
5700 AA HELMOND
0492 – 388 888
info@please.nl