Algemene voorwaarden

Click here for the English Terms and Conditions.

Hoofdstuk: Algemeen

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is van toepassing op alle diensten van Please.

Artikel 1:  Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

 

 1. Please: Please Employment Group B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen op grond van artikel 2:24b BW, gevestigd te (5708 HR) Helmond, aan de Panovenweg 12;
 2. Medewerker: iedere natuurlijke persoon die uit hoofde van een arbeidsovereenkomst door tussenkomst van Please werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een opdrachtgever;
 3. Kandidaat: Iedere natuurlijke persoon die door Please wordt voorgedragen aan opdrachtgever om werkzaamheden te gaan verrichten;
 4. Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst tussen Please en de medewerker waarbij arbeid wordt verricht onder toezicht en leiding van de opdrachtgever en waarop de cao voor uitzendkrachten van toepassing is;
 5. Payrollovereenkomst: de arbeidsovereenkomst tussen Please en de medewerker waarbij arbeid wordt verricht onder toezicht en leiding van de opdrachtgever en waarop de arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn zoals deze bij opdrachtgever gelden;
 6. Opdrachtgever: natuurlijk of rechtspersoon die met Please een overeenkomst is aangegaan ten behoeve van een opdracht;
 7. Een opdracht: de overeenkomst van opdracht, tussen Please en opdrachtgever, welke nader is omschreven in de samenwerkingsovereenkomst;
 8. Tijdverantwoording: iedere vorm van registratie van uren van medewerkers op grond waarvan de facturatie plaatsvindt;
 9. Inlenersbeloning: de beloning aan de medewerker conform de CAO voor uitzendkrachten (CAO ABU);
 10. Tarief: De door opdrachtgever aan Please verschuldigde vergoeding;
 11. Bruto jaarinkomen: het tussen kandidaat en opdrachtgever afgesproken jaarsalaris inclusief 8% vakantietoeslag;
 12. Partijen: opdrachtgever en Please samen aangeduid;
 13. Aybler: digitaal platform;
 14. ZZP-er: de zelfstandig ondernemer die in het kader van diens uitoefening van het bedrijf of beroep, op basis van een overeenkomst van opdracht met Please, diensten en/of werkzaamheden zelfstandig uitvoert ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 2:  Uitvoering overeenkomst

 1. Please heeft de volledige vrijheid om de uitvoering van de overeenkomst waaronder haar facturering geheel of gedeeltelijk door één of meerdere aan Please gelieerde ondernemingen te laten verrichten. Dit brengt geen wijziging met zich mee in de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen Please en de opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever en Please zullen bij de overeengekomen diensten geen onderscheid maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook.

Artikel 3:  Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, en overeenkomsten met Please.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op elke samenwerkingsovereenkomst, of opdracht die voortbouwt op, of voortvloeit uit een eerdere opdracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 4. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht. Partijen treden in overleg om bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 4:  Totstandkoming van de opdracht

 1. Alle offertes van Please zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Een opdracht komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever of indien door Please uitvoering wordt gegeven aan een opdracht. De opdrachtgever betaalt aan Please conform de dan bij Please geldende tarieven. Alle overeengekomen bedragen, zijn exclusief btw.
 3. De opdrachtgever verstrekt tijdig alle noodzakelijke informatie aan Please. Indien de opdrachtgever deze gegevens niet tijdig verstrekt, kan Please de uitvoering van de opdracht opschorten en de eventuele extra kosten bij de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 5:  Betaling en opschortingsrecht

 1. De betaling van de factuur geschiedt via een door de opdrachtgever verstrekte machtiging per automatische incasso. Incasso vindt 1 dag na factuurdatum plaats. De factuur dient te worden beschouwd als vooraankondiging.
 2. Please heeft het risico van insolventie aan de zijde van de opdrachtgever in de meeste gevallen verzekerd bij Allianz Trade. Indien Allianz Trade niet langer bereid is om openstaande vorderingen van opdrachtgever te verzekeren verplicht opdrachtgever zich reeds op voorhand volledige openheid te bieden aan Allianz Trade, aangaande de meest recente financiële gegevens.
 3. Indien geen incassomachtiging is afgegeven, is opdrachtgever gehouden de door Please ingediende factuur te voldoen binnen 2 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen. Opdrachtgever dient de factuur aanstonds te controleren. Reclamaties inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Please te worden kenbaar gemaakt op straffe van verval van het recht op reclame. Een reclame schort de betalingsverplichting niet op.
 4. Uitsluitend betalingen aan Please zelf dan wel aan een rechtspersoon die door Please tot incassering gemachtigd is, werken bevrijdend.
 5. Indien de opdrachtgever de verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt is Please gerechtigd haar verplichtingen op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 6. Indien een factuur van Please niet binnen betaaltermijn is voldaan, is opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand of de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten ingevolge art 6:119a BW, indien deze hoger is. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.
 7. De door Please aan opdrachtgever verzonden factuur geldt als bewijs voor de rente en van de dag waarop de renteberekening aanvangt.
 8. Alle kosten van inning van de factuur, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie ook verleend – komen geheel voor rekening van opdrachtgever.
 9. De vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 20% van de verschuldigde hoofdsom, indien deze minder dan € 1.500,00 bedraagt, op 15% indien de verschuldigde hoofdsom minstens € 1.500,00 bedraagt en minder dan € 3.750,00 en op 10% indien de verschuldigde hoofdsom € 3.750,00 of meer bedraagt. Please kan deze kosten zonder enig nader bewijs in rekening brengen zodra Please de vordering ter incasso uit handen heeft gegeven. Please kan ook de meerkosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.
 10. Please is verplicht een factuur die 60 dagen na betaaltermijn niet geheel is betaald, over te dragen aan de kredietverzekeringsmaatschappij Allianz Trade.

Artikel 6:  Garantstelling

 1. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van Please, aanleiding geeft, is de opdrachtgever verplicht op eerste schriftelijk verzoek van Please:
  –           een machtiging voor automatische incasso af te geven;
  –           een voorschot of borg te verstrekken; en/of
  –           afdoende zekerheid te stellen voor zijn verplichtingen jegens Please, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins.
 2. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van de opdrachtgever.

Artikel 7:  Geheimhouding

 1. Partijen moeten vertrouwelijk omgaan met de informatie waarvan zij weten of behoren te begrijpen dat deze van vertrouwelijke aard is, waaronder in ieder geval tarieven en (persoons)gegevens van kandidaten en medewerkers. Deze geheimhouding blijft ook van toepassing nadat de opdracht is geëindigd.
 2. Partijen leggen de geheimhouding ook op aan medewerkers en derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
 3. De opdrachtgever mag buiten deze opdracht geen gebruik maken van de (geestes)producten van Please waaronder het computerprogramma, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-) contracten.

Artikel 8:  Anti-ronselbeding

 1. Het is de opdrachtgever verboden om zonder toestemming van Please, medewerkers en voormalig medewerkers van Please, die werkzaamheden verricht(t)en op of vanuit het kantoor van Please te Helmond, een dienstverband aan te bieden, dan wel werkzaamheden te laten verrichten anders dan in opdracht van Please.
 2. Als voormalig medewerker van Please wordt aangemerkt een medewerker van wie het dienstverband met Please korter dan 6 maanden geleden is geëindigd op het moment van een beoogde indiensttreding bij opdrachtgever.
 3. Bij overtreding van het verbod in lid 1 worden de kosten op de opdrachtgever verhaald, waarvan de hoogte wordt gesteld op 6 maal het bruto maandsalaris van de betreffende medewerker.

Artikel 9:  Overmacht

 1. Indien Please haar verplichtingen uit de opdracht niet kan nakomen door overmacht is zij niet verplicht om eventuele schade te vergoeden. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Please onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke niet krachtens wet, en ook niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.
 2. Van overmacht is in ieder geval sprake bij: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard bij personeel.
 3. Bij een overmachtstoestand zal Please direct de opdrachtgever inlichten.

Artikel 10:  Ontbinding samenwerking

 1. Indien een partij in ernstige mate en langdurig in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de andere partij gerechtigd de samenwerking door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas kunnen plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld en hem een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
 2. Tevens is elke partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning is vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: de andere partij (voorlopig) surséance van betaling aanvraagt of wordt verleend, de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd, de andere partij zijn onderneming staakt en buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
 3. Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door of namens Please nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Please vóór de ontbinding aan opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 11:  Algemene bepalingen

 1. Please zal zich inspannen om opdrachtgever naar beste vermogen van dienst te zijn.
 2. Bij verschil van inzicht over de uitleg van de opdracht en/of de voorwaarden daarvan, zullen partijen trachten in goed overleg tot een oplossing te komen.
 3. Wijzigingen in of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts dan bindend indien deze schriftelijk tussen Please en opdrachtgever zijn overeengekomen.
 4. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De rechter in het Arrondissement Oost Brabant is bevoegd van alle geschillen tussen opdrachtgever en Please kennis te nemen. Please blijft bevoegd om de opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn.

Hoofdstuk: Werving en Selectie

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is van toepassing op de werving en selectie van kandidaten.

Artikel 12:  Kandidaten

 1. Please gaat bij de werving en selectie van kandidaten uit van de informatie die de opdrachtgever omtrent de gewenste profielen, werkervaring en opleidingseisen verstrekt. Please gaat ervan uit dat die informatie juist is.
 2. Please zal zich ervoor inspannen een of meer kandidaten voor te dragen. Tijdsvermeldingen waarbinnen een opdracht vervuld zou moeten zijn, worden altijd als indicatief beschouwd. Please schiet niet toerekenbaar tekort indien Please om welke reden dan ook niet of niet tijdig een kandidaat kan aanbieden.
 3. Ter uitvoering van de opdracht kan gebruik worden gemaakt van de gedigitaliseerde werving en selectie module. De toegang tot deze module wordt aan opdrachtgever beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de dienstverlening van Please.
 4. Please kan, zonder opdracht van de opdrachtgever, potentieel geschikte kandidaten aan de opdrachtgever aanbieden met het oog op (mogelijke) vacatures.

Artikel 13:  Aansprakelijkheid en vrijwaring Please

 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. Please aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de medewerker niet aan de verwachtingen voldoet.
 2. Please is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever (van welke aard dan ook) ten gevolge van de ongeschiktheid van de kandidaat of medewerker.

Artikel 14:  Schadeloosstelling

 1. Het is opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen, zonder schriftelijke toestemming van Please, niet toegestaan gedurende een periode van 12 maanden nadat een kandidaat door Please is voorgesteld, direct of indirect een arbeidsverhouding of samenwerking of contractuele relatie van welke aard dan ook aan te gaan met de kandidaat. Dat verbod geldt ook als de kandidaat zelf opdrachtgever of de daaraan gelieerde onderneming heeft benaderd.
 2. Het is opdrachtgever verboden om gegevens over de kandida(a)t(en) die door Please zijn aangedragen, aan derden door te geven of die kandidaten aan derden voor te stellen.
 3. Overtreding van het bepaalde in lid 1 en 2 leidt tot een aan Please verschuldigde en onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van een bedrag gelijk aan 25% van het bruto jaarinkomen van de betreffende kandidaat. De boete bedraagt onder alle omstandigheden minimaal € 25.000,-. Indien opdrachtgever aan Please geen of een onjuist bruto jaarinkomen heeft doorgegeven, zal Please het bruto jaarinkomen vaststellen op basis van de bij haar bekende gegevens over de functie en de arbeidsmarkt.

Artikel 15:  Wervingsfee

 1. Opdrachtgever is aan Please een wervingsfee verschuldigd zodra tussen opdrachtgever (of derde) en kandidaat een overeenkomst tot stand komt op grond waarvan de kandidaat werkzaamheden gaat verrichten bij of voor opdrachtgever of diens gelieerde ondernemingen, en de medewerker niet minimaal 1040 uren heeft gewerkt voor opdrachtgever op basis van een uitzendovereenkomst met Please, welke uren tevens door Please aan opdrachtgever zijn gefactureerd en door opdrachtgever aan Please zijn betaald.
 2. Indien de opdrachtgever of diens gelieerde ondernemingen een overeenkomst aangaat met een medewerker die door Please aan hem ter beschikking wordt gesteld en nog niet aan de norm van de minimale 1040 uren voldoet, is aan Please een bedrag verschuldigd van 25% van het laatst geldende tarief over 1040 uur, met aftrek van de uren die reeds door de medewerker zijn gewerkt en door Please zijn gefactureerd aan opdrachtgever.
 3. De door opdrachtgever aan Please verschuldigde kosten van een werving- of selectieprocedure zijn uitgedrukt in een percentage van het bruto jaarinkomen dat de kandidaat bij opdrachtgever zal gaan verdienen. Dit percentage staat in de samenwerkingsovereenkomst. Indien aan Please geen salaris is doorgegeven, zal Please een arbeidsmarktconform jaarsalaris vaststellen.
 4. In geval uit een voorselectie meerdere kandidaten bij een opdrachtgever in dienst treden, is opdrachtgever gehouden per aangenomen kandidaat de wervingsfee te voldoen.

Hoofdstuk: Inlenen medewerkers (payroll/uitzenden)

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is van toepassing op medewerkers  die in dienst zijn van Please en werkzaamheden bij opdrachtgever verrichten.

Artikel 16:  Terbeschikkingstelling

 1. De medewerkers zijn in dienst van Please en verrichten de werkzaamheden bij opdrachtgever, op basis van uitzendovereenkomsten, waaronder tevens begrepen payrollovereenkomsten.
 2. Please draagt de bevoegdheid tot het geven van opdrachten ten opzichte van de medewerker over aan de opdrachtgever. Buiten de opdracht is het zonder toestemming van Please niet mogelijk om de medewerker te laten werken.
 3. De individuele afspraken met betrekking tot de medewerkers worden via de webapplicatie Aybler bevestigd, waaronder de duur van de arbeidsovereenkomst, het loon en het bijbehorende tarief.

Artikel 17:  Het inlenen van uitzendkrachten (geen payrollkrachten)

 1. Please verricht de werving en selectie van de medewerker en kan hierbij gebruik maken van een gedigitaliseerde werving en selectiemodule. Ten behoeve van de werving en selectie van medewerkers heeft Please slechts een inspanningsverplichting.
 2. Opdrachtgever dient voorafgaande aan de allocatie door Please, de betreffende vacature aan Please te verstrekken. Zodra Please de medewerker heeft geworven en geselecteerd, zal Please zorg dragen voor de juiste uitzendovereenkomst welke aan de medewerker wordt aangeboden.
 3. Mocht achteraf blijken dat de medewerker niet aan de gevraagde kwaliteiten voldoet, dan wel om andere redenen de medewerker niet (meer) voor de opdrachtgever kan werken, is Please niet verplicht om voor vervanging zorg te dragen.
 4. Please is gerechtigd om, zonder toestemming van opdrachtgever, de medewerker aan een ander dan opdrachtgever ter beschikking te stellen.
 5. Indien in de uitzendovereenkomst tussen Please en een medewerker rechtsgeldig het uitzendbeding is opgenomen, dan kan de opdrachtgever gedurende deze toepasselijkheid de terbeschikkingstelling van de betreffende medewerker per direct eindigen. Gedurende de toepasselijkheid van het uitzendbeding zijn de artikelen 20, 23, 24.2, 24.3 en 24.4 niet van toepassing.

Artikel 18:  Het inlenen van payrollkrachten

 1. Indien de werving en selectie niet door Please heeft plaatsgevonden, maar Please enkel wordt gevraagd nader invulling te geven aan het juridisch werkgeverschap en de medewerker exclusief ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever, dan zal Please een payrollovereenkomst aan de medewerker aanbieden.
 2. Indien blijkt dat de arbeidsverhouding onbedoeld wordt aangemerkt als payrollovereenkomst, dan worden de daardoor ontstane extra kosten aan opdrachtgever berekend.
 3. Please is niet verplicht om met een door de opdrachtgever aangewezen medewerker een payrollovereenkomst aan te gaan.

Artikel 19:  Wet op de identificatieplicht

 1. De opdrachtgever is verplicht om op het moment dat de medewerker voor opdrachtgever gaat werken, de identiteit van de medewerker vast te stellen aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Please controleert de geldigheid van de documenten.
 2. Opdrachtgever mag geen kopieën maken van het legitimatiebewijs en deze ook niet bewaren. Bij een vreemdeling moet de opdrachtgever juist wel een kopie van het legitimatiebewijs en overige documenten bewaren, waaruit blijkt dat de vreemdeling in Nederland mag werken.
 3. De opdrachtgever dient toe te staan dat zowel Please als de inspectie-instelling van Please, ten behoeve van NEN 4400, deze procedure steekproefsgewijs op locatie controleert.
 4. Indien Please schade lijdt door het niet correct nakomen van de verplichtingen in lid 1 en 2 is de opdrachtgever verplicht deze schade aan Please te voldoen.

Artikel 20:  Contracturen en oproepcontract

 1. Indien een vast aantal contracturen met de medewerker is afgesproken, dient de opdrachtgever de medewerker in de gelegenheid te stellen om deze contracturen daadwerkelijk te verrichten. Indien de medewerker door omstandigheden bij opdrachtgever of omstandigheden die in redelijkheid voor rekening van de opdrachtgever dienen te komen, zijn contracturen niet heeft kunnen verrichten is Please gerechtigd het aantal contracturen te factureren aan opdrachtgever.
 2. Indien de contracturen niet (duidelijk) zijn overeengekomen of dat de feitelijke contracturen hoger liggen dan de overeengekomen omvang, dan wordt vermoed dat het aantal contracturen, gelijk is aan de gemiddelde omvang van de feitelijke contracturen in de drie voorafgaande maanden. Indien de medewerker een beroep doet op dit rechtsvermoeden, dan is Please gerechtigd deze gemiddelde contracturen te factureren.
 3. Indien een medewerker na 12 maanden dienstverband werkzaam is op basis van een oproepcontract, dan is Please verplicht om de medewerker een aanbod van contracturen te doen, bestaande uit het gemiddelde, berekend over de daaraan voorafgaande 12 maanden. Indien de medewerker het aanbod aanvaard heeft deze medewerker een vast aantal contracturen per week verworven.

Artikel 21:  Korte oproep en afzeggen van een oproep

 1. Indien het overgekomen aantal contracturen minder dan 15 uur per week bedraagt en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, is opdrachtgever gehouden aan Please per oproep tenminste het uurtarief berekend over drie gewerkte uren te betalen.
 2. Hiermee wordt gelijk gesteld de situatie dat een medewerker voor een niet nader bepaald aantal uren wordt opgeroepen en op de afgesproken plaats en tijd verschijnt, maar niet in de gelegenheid wordt gesteld om werkzaamheden te verrichten.
 3. Wordt een oproep door opdrachtgever korter dan 4 dagen van tevoren (deels) ingetrokken of gewijzigd dan heeft de medewerker recht op het loon dat hij/zij zou hebben ontvangen als hij conform de oproep zou hebben gewerkt. Indien sprake is van een payrollovereenkomst, dan kan deze termijn bij cao zijn verkort, maar niet korter dan 24 uur.

Artikel 22:  Informatieverschaffing

 1. Indien Please als opvolgend werkgever dient te worden beschouwd, is de opdrachtgever verplicht juiste en volledige informatie aan Please te geven over het arbeidsverleden van de medewerker bij de opdrachtgever (mogelijk via derden), waarbij niet enkel de duur van het dienstverband wordt opgegeven, maar ook het aantal arbeidsovereenkomsten. Ook is de opdrachtgever verplicht juiste en volledige informatie te verstrekken over de duur van het ziekteverzuim en het functioneren van de medewerker bij de opdrachtgever.
 2. Mocht de opdrachtgever niet aan de verplichting voldoen zoals weergegeven in lid 1 waardoor Please schade lijdt, dan wel kosten dient te maken om de schade te beperken, dan zullen deze schade en kosten worden gefactureerd aan de opdrachtgever.

Artikel 23:  Verlofkaart en verlofregeling

 1. Als de registratie van verlofdagen of tijd-voor-tijdregeling door Please is overgedragen aan de opdrachtgever (verlofkaart) dan is de opdrachtgever verantwoordelijk voor een juiste registratie, die op ieder moment op verzoek van Please of medewerker moet kunnen worden getoond. Indien de medewerker het saldo verlofuren betwist is Please gerechtigd het saldo van de verlofuren vast te stellen zoals de opgave van de medewerker, tenzij de opdrachtgever het tegendeel kan aantonen.
 2. Indien de medewerker bij het gebruik van een verlofkaart nog opgebouwde, niet genoten vakantiedagen heeft op het moment dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd dan zullen deze aan de opdrachtgever worden gefactureerd.

Artikel 24:  Arbeidsongeschiktheid van de medewerker

 1. Een eventuele ziekmelding van de medewerker moet de opdrachtgever direct bij Please melden. Doet de opdrachtgever dit niet op tijd, dan worden de kosten aan de opdrachtgever gefactureerd.
 2. Tijdens de arbeidsongeschiktheid van de medewerker worden de contracturen, of de arbeidsomvang zoals weergegeven in artikel 20, gedurende de periode van een eventueel eigen risico gefactureerd. Het eigen risico geldt per ziekmelding per medewerker, tenzij de betreffende medewerker korter dan 4 weken hersteld is geweest.
 3. Indien de bedrijfsarts vast stelt dat de medewerker arbeidsongeschiktheid is vanwege een arbeidsconflict tussen opdrachtgever en medewerker zullen ook na de duur van het eventueel overeengekomen eigen risico de uren aan de opdrachtgever worden gefactureerd en tevens de eventuele kosten voor re-integratie.
 4. Opdrachtgever werkt mee om de medewerker zoveel mogelijk in zijn eigen functie, dan wel in aangepaste functie te laten re-integreren. Please kan de door medewerker bij opdrachtgever gewerkte uren aan de opdrachtgever factureren. Dit is enkel anders indien de bedrijfsarts stelt dat een medewerker geen bijdrage levert aan het arbeidsproces.

Artikel 25:  Tijdverantwoording en facturen

 1. De salarisbetaling vindt plaats aan de hand van een tijdverantwoording, welke door opdrachtgever wordt aangeleverd. De door opdrachtgever aangeleverde tijdverantwoording is bindend zodra deze door Please is ontvangen. Indien contracturen met de medewerker zijn overeengekomen, is Please gerechtigd dit vast aantal uren door te factureren aan opdrachtgever. Please kan de uren van de medewerkers wekelijks, 4-wekelijks, of maandelijks aan opdrachtgever factureren.
 2. Indien de opdrachtgever gebruikmaakt van de tijdregistratie in Aybler zijn de daarop betreffende gebruikersvoorwaarden van toepassing. De opdrachtgever en Please kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording niet via Aybler plaats vindt. Het gebruik van een afwijkende tijdverantwoording vindt geheel voor rekening en risico van opdrachtgever plaats.
 3. De opdrachtgever zorgt voor het correct en volledig invullen van de tijdverantwoording, zoals: het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren, en de overige uren waarover het uurtarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gevolgen van eventueel onvolledige dan wel niet tijdige aanlevering van de tijdverantwoording.
 4. Indien de medewerker de door opdrachtgever aangeleverde tijdverantwoording betwist, kan Please de uren vast stellen zoals de opgave van de medewerker, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de uren correct zijn of dat de medewerker al akkoord had gegeven voor de aangeleverde tijdverantwoording.
 5. Indien een medewerker aanspraak maakt op de wettelijke verhoging (boete) op grond van artikel 7:625 BW, en/of de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW, vanwege het niet correct en/of tijdig aanleveren van de tijdverantwoording, dan zal deze schade aan de opdrachtgever worden gefactureerd. Please kan in een dergelijke situatie schadebeperkend optreden en de gewerkte tijd naar redelijkheid schatten, of de onvolledige tijdverantwoording verwerken.

Artikel 26:  Werken in het buitenland

Zonder schriftelijke toestemming van Please mag een opdrachtgever een medewerker niet buiten Nederland laten werken. Om toestemming te kunnen geven moet Please weten waar de medewerker gaat werken, de aard en de geschatte duur van de werkzaamheden. Please kan de toestemming intrekken, waardoor de medewerker onmiddellijk naar Nederland moet terugkeren.

Artikel 27:  Auto van de zaak

 1. Zonder schriftelijke mededeling, mag Please er van uit gaan dat geen auto van de zaak aan een medewerker ter beschikking wordt gesteld.
 2. Bij het gebruik van een auto van de zaak is de opdrachtgever verplicht om aan Please juiste en volledige informatie te verstrekken over het merk, type, bouwjaar, cataloguswaarde (inclusief btw en bpm) en kenteken van de auto. Eventuele wijzigingen moet de opdrachtgever direct bij Please melden.
 3. Schade die Please lijdt, vanwege het niet naleven van lid 1 en 2, worden aan de opdrachtgever gefactureerd.

Artikel 28:  Tarieven

 1. Please brengt aan de opdrachtgever een uurtarief in rekening. In dit tarief is inbegrepen:
 • brutoloon en vakantietoeslag;
 • vakantiedagen (uitgezonderd bij gebruik verlofkaart);
 • afdracht loonheffing, sociale premies;
 • personeel-, salaris- en verzuimadministratie;
 • loondoorbetaling gedurende arbeidsongeschiktheid met in achtneming van het eigen risico;
 • deelname pensioenvoorziening volgens pensioenreglement;
 • poortwachter functie en re-integratieverplichtingen;
 • collectieve personeelsvoorzieningen.
 1. Bij het gebruik van een verlofkaart zoals bedoeld in artikel 23 zit de uitbetaling van vakantiedagen niet in het tarief inbegrepen.
 2. De uitbetaling van een feestdag, zit niet in het tarief inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Eventuele verlofregelingen op grond van wetgeving en/of cao, en eventueel bijzonder verlof, zitten niet in het tarief inbegrepen, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Eventuele financiële voordelen welke ten grondslag liggen aan het in dienst nemen, en/of het in dienst houden van bepaalde groepen medewerkers, worden pas aan opdrachtgever vergoed, nadat deze door Please zijn ontvangen. Indien sprake is van een loonkostenvoordeel dan wordt deze niet aan opdrachtgever gecompenseerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 29:  Verhoging van het tarief

 1. Please kan het uurtarief verhogen, indien de beloning van de medewerker wordt verhoogd door indexering, leeftijd, dienstjaren en/of wijziging in arbeidsvoorwaarden van de medewerker tot hogere kosten voor Please leiden. Ook kan Please het uurtarief verhogen als de loonkosten stijgen vanwege een wijziging in wettelijke bepalingen, een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift, het werkgeversaandeel in premies, loonheffing, of andere door Please te betalen premies wijzigen, of ter dekking van voorheen onder sociale verzekeringswetten gedekte risico’s gesloten verzekeringen, worden verhoogd.
 2. Indien de beloning en/of het uurtarief te laag is vastgesteld, kan Please met terugwerkende kracht de beloning en/of het bijbehorende uurtarief op het juiste niveau brengen en de extra kosten aan de opdrachtgever factureren.
 3. Indien de operationele kosten, dan wel het risico voor Please stijgt, kan Please het tarief verhogen en wordt de opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld met daarbij een onderbouwing van de verhoging.
 4. De functie en/of inschaling kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de medewerker op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op de wet- en regelgeving, CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling bij de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever stelt Please direct op de hoogte van wijzigingen in de beloningsregeling van de opdrachtgever, van eventuele loonsverhogingen en/of van wijzigingen in een eventuele CAO waaraan de opdrachtgever zelf gebonden zou zijn ten opzichte van medewerkers in dienst bij opdrachtgever.
 6. Indien de omstandigheden genoemd in dit artikel leiden tot aanpassing van de beloning, dan zal Please de daarmee gemoeide meerkosten, zo nodig met terugwerkende kracht, aan de opdrachtgever doorbelasten.
 7. Please zal zich inspannen om opdrachtgever te informeren omtrent de maximaal toelaatbare netto vergoedingen of verstrekkingen. Mocht een netto vergoeding of verstrekking zijn gegeven boven het fiscaal toelaatbare dan zullen de kosten en/of schade aan Please, worden gefactureerd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht om de verstrekte netto-onkostenvergoeding aan Please aannemelijk te maken en de betreffende bewijzen te overleggen.

Artikel 30:  Arbeidsomstandigheden en veiligheid

 1. De opdrachtgever is ten opzichte van de medewerker verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkplek, en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct naleven van de regelgeving ten aanzien van de rust- en arbeidstijd. Opdrachtgever vrijwaart Please voor eventuele schade voortvloeiende uit het niet correct naleven van de regelgeving ten aanzien van de arbeidsomstandigheden en rust- en arbeidstijd.
 3. De opdrachtgever dient schriftelijk informatie te verstrekken aan de medewerker over de specifieke kenmerken van de functie. De opdrachtgever verstrekt een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie en geeft de medewerker voorlichting met betrekking tot de betreffende werkplek(ken). De opdrachtgever verstrekt functie-gerelateerde hulpmiddelen aan de medewerker, indien deze voor het uitvoeren van de werkzaamheden vereist zijn.
 4. Indien de medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal opdrachtgever, indien wettelijk vereist, direct de Inspectie SZW hiervan op de hoogte stellen en een schriftelijke rapport opmaken, waarin de toedracht van het ongeval wordt vastgelegd. De opdrachtgever informeert Please zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte.

Artikel 31:  Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan door het handelen of nalaten van werkzaamheden door de medewerker.
 2. Please is niet gehouden tot enige schadevergoeding, direct of indirect, ontstaan aan de medewerker of aan zaken dan wel personen bij of van de opdrachtgever of een derde, welke schade is ontstaan als gevolg van het ter beschikking stellen van de medewerker, het opzeggen door, en een doen of nalaten van de medewerker, waaronder het aangaan van verbintenissen door de medewerker.
 3. Opdrachtgever zal Please voor alle schadevorderingen vrijwaren. Mocht Please toch aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid van Please voor enige directe schade in ieder geval beperkt tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Please afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Deze schadelimiet geldt voor alle schadegevallen bij opdrachtgever tezamen die uit het handelen of nalaten van Please voortvloeien. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, zoals schade door gederfde winst of verminderde opbrengst is Please nimmer aansprakelijk.
 4. Opdrachtgever moet zelf zorg dragen voor een volledige aansprakelijkheids- en schadeverzekering voor alle directe en indirecte schade.

Artikel 32:  Studenten

 1. Op verzoek van opdrachtgever kan Please een gereduceerd tarief voor studenten aanbieden. Om voor dit studententarief in aanmerking te komen dient opdrachtgever bij de aanmelding en bij elk verzoek om een verlenging van de arbeidsovereenkomst, uitdrukkelijk te melden dat het een student betreft.
 2. Van een student is sprake indien de medewerker in dagonderwijs studeert en over een geldige studentenkaart of inschrijfbewijs van de onderwijsinstelling beschikt, jonger is dan 27 jaar en een arbeidsovereenkomst heeft met een looptijd van maximaal 1 jaar.
 3. Zodra niet langer aan de voorwaarden van lid 2 wordt voldaan, eindigt het studententarief en zal met directe ingang het reguliere tarief gelden.
 4. Indien op enig moment geen geldige studentenkaart of inschrijfbewijs kan worden getoond, zal Please met terugwerkende kracht, vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst, het reguliere tarief toepassen op basis van geen eigen risico bij ziekte.

Artikel 33:  Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

 1. Please informeert de opdrachtgever over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en vraagt de opdrachtgever of deze mag worden verlengd. Indien opdrachtgever op geen enkele wijze reageert, heeft Please het recht de arbeidsovereenkomst met de medewerker te verlengen.
 2. Mocht bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst een vordering op de medewerker zijn ontstaan in verband met een door de opdrachtgever onjuist en/of niet tijdig verstrekte tijdregistratie, teveel genoten aantal vakantiedagen, en/of het in opdracht van opdrachtgever verstrekken van voorschotten, dan zal Please deze vordering op de medewerker proberen te verhalen. Mocht de medewerker weigerachtig blijven te betalen, dan zal Please deze vordering aan de opdrachtgever factureren.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Please voor alle kosten en schade, zowel directe als indirecte, die voortvloeien uit het beëindigen van de arbeidsverhouding tussen Please en medewerker, waaronder begrepen eventuele vergoedingen ex artikel 7:673, 7:677, 7:681 en 7:685 BW, overlijdensuitkering alsmede eventuele proceskostenveroordelingen. Opdrachtgever dient alle noodzakelijke ondersteuning en informatie te verstrekken die Please aangeeft nodig te hebben in het kader van een te voeren gerechtelijke procedure. Eventuele procedurevoering vindt in nauw overleg met de opdrachtgever plaats.

Artikel 34:  Beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst

 1. Een terbeschikkingstelling van een medewerker aan opdrachtgever geldt altijd voor de duur van de arbeidsovereenkomst. Een terbeschikkingstelling kan niet tussentijds door opdrachtgever worden beëindigd, tenzij sprake is van een rechtsgeldig overeengekomen uitzendovereenkomst met uitzendbeding of een beroep kan worden gedaan op een rechtsgeldige proeftijd.
 2. Indien opdrachtgever de terbeschikkingstelling tussentijds wenst te beëindigen, zal deze beëindiging pas kunnen ingaan per de datum waarop de arbeidsovereenkomst op regelmatige en rechtsgeldige wijze is beëindigd.
 3. Indien de samenwerking tussen Please en opdrachtgever om wat voor reden dan ook eindigt terwijl er nog sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen Please en een medewerker dan kan Please de eventuele schade en kosten in verband met de voortzetting dan wel beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de opdrachtgever verhalen.

Artikel 35:  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 1. Please is de verantwoordelijke op grond van de AVG en bepaalt zelf het doel en de middelen van de uitvoering. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor de uitvoering van HR-dienstverlening, waaronder het voeren van een juiste salarisadministratie, personeelsmanagement en om wet- en regelgeving correct na te kunnen leven. Please heeft de wijze waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, vastgelegd in een privacybeleid.
 2. Please verstrekt de persoonsgegevens aan opdrachtgever uitsluitend ter uitvoering van deze overeenkomst. De opdrachtgever dient als verwerker conform de AVG te worden beschouwd en zal de persoonsgegevens enkel verwerken voor het doel zoals opgenomen in dit hoofdstuk.
 3. Opdrachtgever zal bij de verwerking van gegevens in het kader van deze overeenkomst handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Opdrachtgever zal zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging
 4. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid, om met toestemming van Please, een andere organisatie als subverwerker in te schakelen bij de uitvoering van werkzaamheden onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat opdrachtgever gelijksoortige bepalingen als in deze overeenkomst omtrent de verwerking van persoonsgegevens bij de uitvoering van de overeenkomst, overeenkomt met deze derde partij.
 5. Opdrachtgever verwerkt geen persoonsgegevens buiten een lidstaat van de Europese Unie, tenzij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verkregen van Please.
 6. Opdrachtgever verplicht de personen die in dienst zijn dan wel in opdracht werkzaamheden verrichten, tot geheimhouding met betrekking tot alle persoonsgegevens waarvan zij met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst kennis kunnen nemen. Opdrachtgever zal Please direct op de hoogte stellen van ieder verzoek tot kennisneming, verstrekking of andere vorm van mededeling van de gegevens in strijd met de geheimhoudingsplicht.
 7. Opdrachtgever informeert Please tijdig over een datalek, in de zin van de AVG. Hierna houdt opdrachtgever Please op de hoogte van de maatregelen die opdrachtgever treft om de gevolgen van het datalek te beperken en herhaling te voorkomen. De opdrachtgever verleent Please volledige medewerking om te kunnen voldoen aan de meldplicht aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkenen.
 8. Op het moment dat deze overeenkomst eindigt, zal opdrachtgever al de persoonsgegevens, welke niet langer meer beschikbaar worden gesteld in verband met de uitoefening van de dienstverlening door Please, vernietigen.

Hoofdstuk: Uitbesteden salarisadministratie

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is van toepassing op het voeren van de personeels- en salarisadministratie door Please, waarbij opdrachtgever de juridisch werkgever is. Waar in dit hoofdstuk wordt gesproken over een medewerker, wordt hier een medewerker bedoeld, waarvan opdrachtgever de juridische werkgever is.

Artikel 36:  Uitbesteden salarisadministratie

De werkzaamheden door Please bestaan uit het verzorgen van de loonadministratie en contractbeheer voor de medewerkers in dienst van de opdrachtgever:

 • het opmaken en verstrekken van de digitale loonstroken per medewerker;
 • het opmaken en verstrekken van de digitale jaaropgave per medewerker;
 • het opmaken van een betaaloverzicht voor opdrachtgever;
 • het verstrekken van de loonjournaalposten aan opdrachtgever;
 • het aanleveren van Sepa-bestanden ten behoeve van het inlezen van de betaalgegevens;
 • het verzorgen van de loonaangifte;
 • voeren van de WKR administratie;
 • verwerken van declaraties;
 • het aanbieden van verzamelloonstaten aan de opdrachtgever;
 • verlof- en verzuimregistratie;
 • opstellen standaard arbeidsovereenkomsten en het contractbeheer;
 • uitvoeren ID controle;
 • pro-forma berekeningen en opstellen werkgeversverklaringen;
 • eerste verloningsgesprek;
 • gebruik digitaal platform Aybler;
 • gebruik helpdesk.

Eventuele aanvullende diensten staan in de samenwerkingsovereenkomst vermeld.

Artikel 37:  Aanleveren van informatie

 1. Opdrachtgever dient voor aanvang van iedere individuele opdracht, Please te informeren over de geldende arbeidsvoorwaarden van de betreffende medewerker en de gewenste duur van de arbeidsovereenkomst. Tevens geeft opdrachtgever, voor aanvang van de opdracht, door of er een arbeidsverleden van de medewerker bij opdrachtgever is, (mogelijk via derden), wat de duur was en hoeveel overeenkomsten dit betrof.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Please ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 3. De opdrachtgever stelt Please tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden op de hoogte van wijzigingen in de toepasselijke arbeidsvoorwaarden.
 4. Het aanleveren van informatie, gegevens en documenten kan via webapplicatie Aybler. De medewerkers in dienst van opdrachtgever, voor wie de salarisadministratie aan Please is uitbesteed, krijgen toegang tot deze webapplicatie. Opdrachtgever levert periodiek de te betalen uren aan. Indien een vast aantal contracturen met de medewerker is overeengekomen, dan kan afgesproken worden dat het niet noodzakelijk is om uren per periode aan te leveren.
 5. De door Please ontvangen uren, dan wel de overeengekomen contracturen vormen de basis van de verwerking van de salarisadministratie voor Please.
 6. Please is verantwoordelijk voor het opstellen van de loonstroken en jaaropgaven. De loonstroken worden per betaalperiode aan de medewerkers van opdrachtgever aangeboden middels de webapplicatie Aybler.
 7. Indien in de aanlevering van informatie een wijziging zal plaatsvinden, dan zal Please de opdrachtgever hierover onmiddellijk informeren.

Artikel 38:  Zorgplicht en aansprakelijkheid

 1. Please zal de dienstverlening naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Conform artikel 7:402 BW moet de bedoelde zorgplicht van Please (en daaruit voortvloeiende inspanningsverplichtingen) worden gezien in het licht van de aard en inhoud van deze overeenkomst.
 2. Please kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een onjuiste toepassing van de arbeidsvoorwaarden zoals deze gelden bij opdrachtgever. Please is slechts de uitvoerder van de door opdrachtgever verkregen informatie.
 3. Indien door Please advies wordt gegeven op het gebied van arbeidsvoorwaarden, cao’s, fiscaliteit, wet- en regelgeving en/of andere gebieden, wordt dat gedaan onder de voorwaarde dat opdrachtgever vrij is deze adviezen op te volgen en/of deze te laten verifiëren. Please aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van adviezen.
 4. Opdrachtgever zal Please voor alle schadevorderingen vrijwaren. Mocht Please toch aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid voor enige directe schade in ieder geval beperkt tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Please afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Deze schadelimiet geldt voor alle schadegevallen bij opdrachtgever tezamen die uit het handelen of nalaten van Please voortvloeien. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade door opdrachtgever of een derde geleden, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst is opdrachtgever nimmer aansprakelijk.

Artikel 39: Wet op de identificatieplicht

 1. De opdrachtgever is verplicht om de identiteit van de medewerker zelf vast te stellen aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. De opdrachtgever is als juridisch werkgever tevens verplicht om een kopie van dit document te maken en in de eigen administratie te bewaren.
 2. Please zal controleren of de medewerker op basis van het overgelegde identiteitsbewijs mag werken.

Artikel 40:  Auto van de zaak

 1. De opdrachtgever stelt geen motorvoertuig, hierna te noemen “auto”, ter beschikking aan de medewerker, tenzij dit schriftelijk aan Please is gemeld. Mocht gedurende deze overeenkomst alsnog door de opdrachtgever een auto aan de medewerker worden verstrekt dan is de opdrachtgever verplicht dit onmiddellijk schriftelijk bij Please te melden.
 2. Bij het gebruik van een auto van de zaak is de opdrachtgever verplicht om aan Please juiste en volledige informatie te verstrekken de cataloguswaarde inclusief btw. Tevens is opdrachtgever verplicht eventuele wijziging hierin direct bij Please te melden.

Artikel 41:  Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Please informeert de opdrachtgever over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en vraagt de opdrachtgever of deze mag worden verlengd. Indien opdrachtgever op geen enkele wijze reageert kan worden geacht dat opdrachtgever niet wenst in te stemmen met een verlenging van de arbeidsovereenkomst waardoor Please is gerechtigd de medewerker te informeren dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd.

Artikel 42:  Arbeidsongeschiktheid van de medewerker

De opdrachtgever dient een eventuele ziekmelding van de medewerker direct bij Please te melden om zodoende een goede personeels- en salarisadministratie te kunnen voeren.  De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en nakoming van de Wet Verbetering Poortwachter, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 43:  Vergoeding

 • Voor het verrichten van de werkzaamheden met betrekking tot deze overeenkomst ontvangt Please een vergoeding, zoals omschreven in de offerte.
 • Please is gerechtigd om de prijzen als volgt aan te passen:
  • Eénmaal per jaar (meestal in januari van het nieuwe jaar) met maximaal de inflatiecorrectie consumentenprijs index van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Please brengt opdrachtgever onverwijld in kennis van voormelde aanpassing.
  • Eénmaal per 2 jaar met maximaal 1% boven genoemde inflatiecorrectie CBS op grond van maatschappelijk of interne ontwikkelingen.

Artikel 44:  Duur en beëindiging  van het uitbesteden van de salarisadministratie

Het uitbesteden van de salarisadministratie wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is voor beide partijen schriftelijk opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, waarbij tegen het einde van de kalendermaand kan worden opgezegd.

Artikel 45             :  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 1. Please verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG) en dient als verwerker te worden beschouwd. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor de uitvoering van HR-dienstverlening, waaronder het voeren van een juiste personeels- en salarisadministratie. Please zal de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de AVG verwerken en beveiligen naar de laatste stand van de techniek.
 2. Please verwerkt geen persoonsgegevens buiten een lidstaat van de Europese Unie. Please zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitoefening van haar dienstverlening. Indien Please op grond van een wettelijke verplichting gegevens dient te verstrekken, verifieert Please de grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker.
 3. Please informeert opdrachtgever tijdig over een datalek, in de zin van de AVG. Hierna houdt Please de opdrachtgever op de hoogte van de maatregelen die Please treft om de gevolgen van het datalek te beperken en herhaling te voorkomen.
 4. Op het moment dat deze overeenkomst eindigt, zal Please alle data aangaande persoonsgegevens vernietigen, welke niet langer meer noodzakelijk zijn in verband met de uitoefening van de dienstverlening door Please.

Hoofdstuk: Expert dienstverlening

Artikel 46:  Opdrachtuitvoering

 1. De adviseur zal de opdracht baseren op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever levert tijdig alle essentiële informatie aan welke nodig is voor de uitvoering van de opdracht door Please.
 2. Please zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren op basis van de gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, aangezien het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 3. Indien Please een derde bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal dit enkel en alleen geschieden nadat de opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk hiermee heeft ingestemd.
 4. De opdracht zal worden uitgevoerd door een vooraf bepaalde adviseur van Please. Mocht Please door onvoorzienbare omstandigheden genoodzaakt zijn vóór of tijdens de opdrachtvoering wijzigingen aan te brengen in de reeds bepaalde adviseur, dan zal Please dit doen na overleg met de opdrachtgever. De wijziging mag de deskundigheid van het advies van Please niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.
 5. Indien reeds uren ten behoeve van de opdracht zijn ingepland, dan kan deze afspraak tijdig, te weten tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de betreffende afspraak, kosteloos worden geannuleerd. Bij het niet of niet tijdig annuleren, is Please genoodzaakt om 100% van de reeds ingeplande uren, van de betreffende afspraak, in rekening te brengen.

Artikel 47: Tarief

 1. De samenwerkingsovereenkomst vermeldt het tarief voor het advies, exclusief opdrachtgebonden kosten, zoals reis- en verblijfkosten, de kosten van in overleg met de opdrachtgever ingeschakelde derden en/of specifiek voor de opdracht in te zetten ICT-middelen. Tenzij anders is vermeld, is het tarief een tarief per uur.
 2. Indien mogelijk en door de opdrachtgever gewenst zal Please een kostenraming maken van het maximaal bij de opdrachtgever in rekening te brengen totale tarief. Afwijkingen van deze kostenraming zijn bij een gelijkblijvende opzet van het advies, mits onderbouwd, toegestaan tot maximaal 10% boven het bedrag van de kostenraming. Werkzaamheden die niet in de samenwerkingsovereenkomst zijn benoemd worden dan separaat in rekening gebracht.

Artikel 48:  Wijziging tarief

 • Please is gerechtigd om het tarief (niet opdrachtgebonden) als volgt aan te passen:
  • Eénmaal per jaar (meestal in januari van het nieuwe jaar) met maximaal de inflatiecorrectie consumentenprijs index van het Centraal  Bureau voor de Statistiek (CBS). Please brengt opdrachtgever onverwijld in kennis van voormelde aanpassing.
  • Eénmaal per 2 jaar met maximaal 1% boven genoemde inflatiecorrectie CBS op grond van maatschappelijk of interne ontwikkelingen.
  • Daarnaast is Please gerechtigd de opdrachtgebonden kosten tussentijds te verhogen, indien die kosten zijn gestegen.

Artikel 49:  Wijziging van de opdracht

Indien partijen tussentijds de aanpak, werkwijze, of omvang van de opdracht wensen te wijzigen, dan aanvaardt de opdrachtgever dat de tijdsplanning van de opdracht wijzigt. Indien deze wijziging leidt tot meer werkzaamheden voor Please, dan zal dit als aanvullende kosten aan opdrachtgever worden gefactureerd.

Artikel 50:  Aansprakelijkheid

 1. De resultaten van de opdracht zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten de invloed van Please vallen. Ondanks dat de opdracht door Please naar beste inzicht en vermogen wordt uitgevoerd, overeenkomstig de eisen van de opdracht, kan Please geen garantie geven met betrekking tot de resultaten van verstrekte adviezen. Please heeft dan ook geen resultaatverplichting.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Please voor eventuele schadevorderingen, tenzij sprake is van opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van Please.

Artikel 51:  Beëindiging van de opdracht

Deze dienstverlening is aangegaan voor de periode en/of voor een vastgesteld project zoals vermeld in de samenwerkingsovereenkomst dan wel voor onbepaalde tijd en is voor beide partijen schriftelijk opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waarbij tegen het einde van de kalendermaand kan worden opgezegd.

Artikel 52:  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 1. Please verwerkt persoonsgegevens in de zin van de AVG. De gegevens worden enkel verwerkt voor de advisering, zoals nader door partijen in de samenwerkingsovereenkomst zijn vastgelegd. Opdrachtgever verstrekt informatie enkel en alleen ter uitvoering van deze overeenkomst. De opdrachtgever dient als verantwoordelijke conform de AVG te worden beschouwd. Please zal de gegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de AVG verwerken en beveiligen naar de laatste stand van de techniek.
 2. Het is Please niet toegestaan om gegevens aan derden te verstrekken, tenzij op schriftelijk verzoek van opdrachtgever, of met schriftelijke toestemming. Indien Please op grond van een wettelijke verplichting gegevens dient te verstrekken, verifieert Please de grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker en informeert zij de opdrachtgever, voorafgaand aan de verstrekking.
 3. Please informeert opdrachtgever tijdig over een datalek. Hierna houdt Please opdrachtgever op de hoogte van de maatregelen die Please treft om de gevolgen van het datalek te beperken en herhaling te voorkomen.
 4. Op het moment dat de opdracht eindigt, zal Please de gegevens, welke door opdrachtgever zijn verstrekt in verband met het te geven advies, vernietigen.

Hoofdstuk: ZZP dienstverlening

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is van toepassing op het voeren van ZZP-dienstverlening, waarbij Please een overeenkomst van opdracht met de ZZP-er aangaat, op basis waarvan de ZZP-er diensten en/of werkzaamheden geheel zelfstandig bij de opdrachtgever uitvoert.

Artikel 53:  Overeenkomst van opdracht

 1. Please sluit een overeenkomst van opdracht met de ZZP-er op basis van de algemene modelovereenkomst tussenkomst van de Belastingdienst, op basis waarvan de ZZP-er geheel zelfstandig en zonder enige gezagsverhouding, noch van de zijde van Please, noch van de zijde van de opdrachtgever, diensten en/of werkzaamheden verricht bij de opdrachtgever.
 2. Door een overeenkomst van opdracht met de ZZP-er aan te gaan, geven Please, de ZZP’er en opdrachtgever uiting aan hun uitdrukkelijke wens om de werkzaamheden niet op basis van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW te doen verrichten, alsmede om te voorkomen dat sprake is van één van de in de wet genoemde fictieve dienstbetrekkingen, met het gevolg dat noch Please noch opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor inhouding en afdracht van loon-/inkomstenbelasting alsmede (sociale) premies, zulks in de breedste zin des woords.
 3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de diensten en/of werkzaamheden door de ZZP-er worden verricht conform de overeenkomst van opdracht, welke is afgesloten tussen Please en de ZZP-er.
 4. De opdrachtgever dient toe te staan dat Please de wijze van uitvoering van de overeenkomst van opdracht (op locatie) controleert.
 5. Indien op enig moment blijkt dat niet gewerkt wordt conform de voorwaarden in de overeenkomst van opdracht welke tussen Please en de ZZP-er is aangegaan, zal Please de opdracht beëindigen conform deze algemene voorwaarden.
 6. Indien Please, als gevolg van de wijze waarop de opdrachtgever en de ZZP’er feitelijk uitvoering geven aan de overeenkomst, geconfronteerd wordt met vorderingen van de ZZP-er of derden, zoals de Belastingdienst en UWV WERKbedrijf, vrijwaart opdrachtgever Please daarvoor. Opdrachtgever vergoedt aan Please alle met dergelijke vorderingen verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand. Tevens is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek alle benodigde medewerking, te verlenen bij het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

Artikel 54:  Identificatieplicht

 1. De opdrachtgever is verplicht om de identiteit van de ZZP-er vooraf vast te stellen aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. De opdrachtgever is verplicht om aan Please het soort document door te geven, het nummer en de geldigheid van het document.
 2. Indien de ZZP-er geen onderdaan is van een lidstaat van de EU, dan wel de EER, dan wel Zwitserland, dient de opdrachtgever aan Please een vereist document te verstrekken op grond waarvan de ZZP-er gerechtigd is arbeid als zelfstandige in Nederland te verrichten. Please bewaart een kopie hiervan in haar administratie.
 3. Alvorens Please een overeenkomst van opdracht aan de ZZP-er aanbiedt, dient zij te beschikken over het btw-nummer van de ZZP-er alsmede over een uittreksel uit de Kamer van Koophandel, welke maximaal 3 maanden oud is, gerekend vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst.

Artikel 55:  Werken in het Buitenland

Zonder schriftelijke toestemming van Please mag de ZZP-er niet buiten Nederland laten werken. Om toestemming te kunnen geven moet Please weten waar de ZZP-er gaat werken, de aard en de geschatte duur van de werkzaamheden. Please kan de toestemming intrekken, waardoor de ZZP-er onmiddellijk naar Nederland moet terugkeren.

Artikel 56:  Tijdverantwoording

 1. De betaling aan de ZZP-er vindt plaats aan de hand van een tijdverantwoording, welke door opdrachtgever wordt aangeleverd dan wel wordt goedgekeurd. De door opdrachtgever aangeleverde dan wel goedgekeurde tijdverantwoording is bindend zodra deze door Please is ontvangen.
 2. Indien de opdrachtgever gebruikmaakt van de tijdregistratie in Aybler zijn de daarop betreffende gebruikersvoorwaarden van toepassing. De opdrachtgever en Please kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording niet via Aybler plaats vindt. Het gebruik van een afwijkende tijdverantwoording vindt geheel voor rekening en risico van opdrachtgever plaats.
 3. De opdrachtgever zorgt voor het correct en volledig invullen dan wel goedkeuren van de tijdverantwoording. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gevolgen van eventueel onvolledige dan wel niet tijdige aanlevering en/of goedkeuring van de tijdverantwoording.

Artikel 57:  Tarief en facturering

 1. Voor het verrichten van de werkzaamheden met betrekking tot deze dienstverlening ontvangt Please een vergoeding, zoals omschreven in de offerte.
 2. Op basis van de tijdverantwoording zal Please overgaan tot facturering aan opdrachtgever. Please kan de uren van de ZZP-er wekelijks, 4-wekelijks, of maandelijks aan opdrachtgever factureren. Het tijdvak waarvoor wordt gekozen is gelijk met het gekozen tijdvak van de betalingen aan de ZZP-er.
 3. Please zal de ZZP-er niet eerder uitbetalen dan nadat de opdrachtgever de factuur, waarop de diensten en/of werkzaamheden betrekking hebben, aan Please heeft voldaan.

Artikel 58:  Beëindiging van de overeenkomst van opdracht met de ZZP-er

 1. Please informeert de opdrachtgever over het beëindigen van de overeenkomst van opdracht met de ZZP-er en vraagt de opdrachtgever of de diensten en/of werkzaamheden worden voortgezet. Indien opdrachtgever op geen enkele wijze reageert, zal Please geen nieuwe overeenkomst van opdracht aan de ZZP-er aanbieden.
 2. Indien de overeenkomst van opdracht met de ZZP-er eindigt, om wat voor reden dan ook, en de samenwerking tussen Please en opdrachtgever blijft bestaan, dan is Please niet schadeplichtig.
 3. Indien Please in een gerechtelijke procedure betrokken raakt ten aanzien van de beëindiging van de overeenkomst van opdracht met de ZZP-er, dan dient de opdrachtgever alle noodzakelijke ondersteuning en informatie te verstrekken die Please aangeeft nodig te hebben in het kader van een te voeren gerechtelijke procedure. Eventuele procedurevoering vindt in nauw overleg met de opdrachtgever plaats.

Artikel 59:  Aansprakelijkheid

 1. Please kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor alle schade die is ontstaan door het handelen of nalaten van werkzaamheden door de ZZP-er.
 2. Opdrachtgever is gehouden Please nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen personeel van opdrachtgever, klanten van opdrachtgever, ZZP’er, alsmede hun rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, ter zake van beweerdelijke schade, uit welken hoofde dan ook, in de ruimste zin des woords.
 3. Mocht Please toch aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid van Please voor enige directe schade in ieder geval beperkt tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Please afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Deze schadelimiet geldt voor alle schadegevallen bij opdrachtgever tezamen die uit het handelen of nalaten van Please voortvloeien. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, zoals schade door gederfde winst of verminderde opbrengst is Please nimmer aansprakelijk.

Artikel 60:  Duur en beëindiging  van de ZZP dienstverlening

De ZZP dienstverlening is aangegaan voor onbepaalde tijd en is voor beide partijen schriftelijk opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand, waarbij tegen het einde van de kalendermaand kan worden opgezegd.

Artikel 61:  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

 1. Please is de verantwoordelijke op grond van de AVG en bepaalt zelf het doel en de middelen van de uitvoering. Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor de uitvoering van ZZP dienstverlening, waaronder het voeren van een juiste facturatie, en om wet- en regelgeving correct na te kunnen leven. Please heeft de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt, vastgelegd in een privacybeleid.
 2. Please verstrekt persoonsgegevens aan opdrachtgever uitsluitend ter uitvoering van deze overeenkomst. De opdrachtgever dient als verwerker conform de AVG te worden beschouwd en zal de persoonsgegevens enkel verwerken voor het doel zoals opgenomen in dit hoofdstuk.
 3. Opdrachtgever zal bij de verwerking van gegevens in het kader van deze overeenkomst handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Opdrachtgever zal zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging
 4. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid, om met toestemming van Please, een andere organisatie als subverwerker in te schakelen bij de uitvoering van werkzaamheden onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat opdrachtgever gelijksoortige bepalingen als in deze overeenkomst omtrent de verwerking van persoonsgegevens bij de uitvoering van de overeenkomst, overeenkomt met deze derde partij.
 5. Opdrachtgever verwerkt geen persoonsgegevens buiten een lidstaat van de Europese Unie, tenzij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verkregen van Please.
 6. Opdrachtgever verplicht de personen die in dienst zijn dan wel in opdracht werkzaamheden verrichten, tot geheimhouding met betrekking tot alle persoonsgegevens waarvan zij met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst kennis kunnen nemen. Opdrachtgever zal Please direct op de hoogte stellen van ieder verzoek tot kennisneming, verstrekking of andere vorm van mededeling van de gegevens in strijd met de geheimhoudingsplicht.
 7. Opdrachtgever informeert Please tijdig over een datalek, in de zin van de AVG. Hierna houdt opdrachtgever Please op de hoogte van de maatregelen die opdrachtgever treft om de gevolgen van het datalek te beperken en herhaling te voorkomen. De opdrachtgever verleent Please volledige medewerking om te kunnen voldoen aan de meldplicht aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkenen.
 8. Op het moment dat deze overeenkomst eindigt, zal opdrachtgever al de persoonsgegevens, welke niet langer meer beschikbaar worden gesteld in verband met de uitoefening van de dienstverlening door Please, vernietigen.