Voorwaarden en privacy beleid

Voorwaarden

Aan de inhoud van teksten op onze sites dan wel verzonden berichten kunnen alleen rechten ten opzichte van Please Beheer B.V. of aan haar gelieerde ondernemingen worden ontleend, hierna samen te noemen "Please Payroll", indien zij door rechtsgeldig ondertekende stukken worden ondersteund.

Alle informatie via digitale berichtgeving is van persoonlijke en/of vertrouwelijke aard en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Please Payroll staat niet in voor juiste of volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Indien u een bericht ten onrechte heeft ontvangen, wordt u verzocht de afzender onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen en de originele boodschap alsmede eventueel bestaande kopieën van de boodschap van alle locaties in uw computer en netwerk onmiddellijk te verwijderen.

De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Please Payroll. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Please Payroll.

Hoewel Please Payroll zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen zich soms fouten of omissies voordoen. Please Payroll wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site, ongeacht of Please Payroll zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.


Cookies

Bij het gebruik van de website van Please Payroll wordt gebruik gemaakt van cookies die tijdelijk op de computers van de bezoekers worden geplaatst. Deze zijn nodig voor de juiste werking van deze functionaliteiten. Bij het raadplegen van het meldingenregister zorgt een cookie ervoor dat de door de bezoeker ingevoerde zoekopdracht in alle fasen van het zoekproces beschikbaar is.


Wet bescherming persoonsgegevens

Please Payroll is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar medewerkers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.

Wij verzamelen gegevens vanaf het moment dat gegevens worden ingevuld of achtergelaten op onze website, dan wel op een andere wijze bij Please Payroll worden aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.


Gebruik gegevens medewerkers

De persoonsgegevens van medewerkers worden enkel vastgelegd voor de uitvoering van HR-dienstverlening, waaronder het voeren van een juiste salarisadministratie en personeelsmanagement en om wet- en regelgeving correct na te kunnen komen, waaronder identificatie en bestrijding van fraude. De medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die worden verstrekt.

Please Payroll verwerkt onder andere de volgende gegevens:
* NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
* Geboortedatum, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit;
* BSN-nummer, ID bewijs en verblijfsvergunning; ;
* Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Please Payroll kan de persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Please Payroll zal tevens persoonsgegevens doorgeven indien zij hiertoe verplicht is, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met het doel waarvoor de gegevens worden verzameld. Omwille van claims, audits en fiscale verplichtingen is Please Payroll verplicht uw persoonsgegevens te bewaren. De persoonsgegevens worden 7 jaar na het einde van het dienstverband vernietigd.


Gebruik gegevens van zakelijke relaties

Please Payroll verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zij zaken doet. De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om onze prospects, klanten en partners te benaderen:

* over belangrijke ontwikkelingen ten aanzien van de dienstverlening van Please Payroll;
* over nieuwe producten en diensten van Please Payroll;
* over commerciële aanbiedingen ten aanzien van de dienstverlening van Please Payroll;
* voor marktonderzoek over onze dienstverlening.


Opslag gegevens

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt. Please Payroll doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en doet dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Please Payroll met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.


Gegevens wijzigen

In de e-mail nieuwsbrief en andere mailings staat een link waarmee u uzelf kunt afmelden voor de e-mail communicatie vanuit Please Payroll. Ook kunt u via ‘profiel wijzigen’ uw persoonsgegevens aanpassen. U hebt te allen tijde het recht op inzicht in uw gegevens.


Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Please Payroll
Postbus 11
5700 AA HELMOND
0492 388 888
info@please.nl

Wijzigen van dit privacybeleid

Please Payroll houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18 januari 2017.