Wat is zorgverlof?

We spreken van zorgverlof wanneer een werknemer noodgedwongen verlof moet opnemen omdat iemand in zijn omgeving ziek is geworden en niemand anders de zorg op zich kan nemen. Denk bijvoorbeeld aan een ziek kind, partner, ouder of grootouder. Ook voor de zorg voor huisgenoten, buurvrouw of broer/zus mag een werknemer zorgverlof aanvragen.

Zorgverlof opnemen voor een ziek kind

Een werknemer kan ineens worden weggeroepen van het werk omdat zijn kind ziek is en direct van school of het kinderdagverblijf opgehaald moet worden. Op dat moment kan de werknemer aanspraak maken op het calamiteitenverlof. Is de werknemer genoodzaakt om langer weg te blijven van het werk? Dan kan hij aanspraak maken op zorgverlof.

Wanneer betaald zorgverlof?

Er is alleen sprake van loondoorbetaling tijdens het zorgverlof wanneer de werknemer kan aantonen dat hij de enige is die de zorg op zich kan nemen. Als de zieke in het ziekenhuis ligt, geldt het zorgverlof over het algemeen niet. Er is op dat moment namelijk geen noodzaak tot verzorging. Daarnaast is de werkgever niet verplicht tot loondoorbetaling tijdens langdurig zorgverlof, tenzij anders overeengekomen in de arbeidsovereenkomst of de cao.

Kortdurend zorgverlof

Als de werknemer een paar dagen voor zijn zieke kind/partner/ouder moet zorgen kan de werknemer kortdurend zorgverlof opnemen. De werknemer heeft recht op 2 keer het aantal werkuren per week op jaarbasis. Werkt de werknemer bijvoorbeeld 24 uur per week, dan heeft hij recht op 48 uur op jaarbasis. Werkt de werknemer 40 uur per week, dan mag hij 80 uur per jaar opnemen. Dit mag in delen worden opgenomen.

In principe ontvangt de werknemer minimaal 70% van het loon tijdens kortdurend zorgverlof, tenzij de werknemer daardoor minder dan het wettelijk minimumloon verdient. Daarnaast kan een geldende cao hiervan afwijken. Zo kan het bijvoorbeeld in de cao zijn vastgelegd dat het verlof in mindering wordt gebracht op bovenwettelijke vakantiedagen.

Langdurend zorgverlof

Als een paar dagen niet genoeg zijn, bijvoorbeeld als iemand chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is, kan de werknemer langdurend zorgverlof aanvragen. De werknemer heeft dan recht op 6 keer het aantal werkuren per week op jaarbasis. Dus, werkt de werknemer 24 uur per week, dan heeft hij recht op 144 uur per jaar. Werkt de werknemer 40 uur per week, dan heeft hij recht op 240 uur per jaar.

Let wel:

  • Langdurend verlof is onbetaald, tenzij in de cao of arbeidsvoorwaarden anders is bepaald.
  • De aanvraag voor langdurend verlof moet minimaal 2 weken van tevoren schriftelijk worden ingediend bij de werkgever.
  • De werkgever mag de aanvraag niet zomaar weigeren.
16 mei 2019 Door Charlotte Hendriks
Terug naar Personeel | Verlof
Charlotte Hendriks

Meer gerelateerde artikelen

Hitteplan maken

In een hitteplan, of hitteprotocol, leg je de belangrijkste afspraken en maatregelen vast omtrent het werken bij warm ...

Verder lezen

Soorten oproepcontracten

Oproepcontracten bieden de uitkomt als jouw bedrijfsvoering behoefte heeft aan meer flexibiliteit omdat je bijvoorbeeld ...

Verder lezen

De verschillende ontslagprocedures

Je wilt het dienstverband van een medewerker beëindigen. Hoe gaat dat in zijn werk? Kun je een dienstverband te allen ...

Verder lezen

Flexcontracten

Om ziekte van vaste krachten en pieken in de werkdruk op te vangen beroept de werkgever zich op flexcontracten. Dit ...

Verder lezen

Vacaturetekst

Een goede vacaturetekst zorgt ervoor dat een legio geschikte kandidaten solliciteert op een openstaande functie. ...

Verder lezen

Eindexamens

Ieder jaar in mei maken duizenden scholieren hun eindexamens. Werkgevers van eindexamenkandidaten zullen zich flexibel ...

Verder lezen