In juni 2015 heeft de Eerste Kamer de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) aangenomen. De WAS is bedoeld om zogenaamde schijnconstructies, opgezet om regels en cao-afspraken te omzeilen, aan te pakken. Deze schijnconstructies kunnen leiden tot oneerlijke concurrentie en oneerlijke behandeling van werknemers. De WAS kent diverse maatregelen, die gefaseerd worden ingevoerd.

Per 1 juli 2015 gaan de eerste maatregelen in en op 1 januari 2016 wordt het tweede deel van toepassing.

Maatregelen per 1 juli 2015

Ketenaansprakelijkheid voor loon

De ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het loon wordt uitgebreid. Niet alleen wij als juridisch werkgever, maar ook jij als opdrachtgever bent verantwoordelijk voor het betalen van het cao loon. Onderbetaalde medewerkers krijgen zo meer mogelijkheden om hun achterstallige loon te innen. Opdrachtgevers die weten, of moeten weten, dat een medewerker niet voldoende betaald krijgt, kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

De wet introduceert een hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever én diens opdrachtgever als er sprake is van onderbetaling (of niet betalen) van het verschuldigde loon. Wanneer de medewerker niet het verschuldigde loon bij zijn werkgever en/of diens opdrachtgever krijgt, kan de medewerker naar de eerstvolgende hogere schakel in de keten (indien van toepassing). Deze eerstvolgende hogere schakel is de opdrachtgever van de opdrachtgever van de werkgever (de derde ‘schakel’ in de keten).

Minimumloon en AOW/leeftijd

Na 1 juli hebben AOW-gerechtigden recht op minimaal het wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag als zij werken na de AOW-gerechtigde leeftijd.

Maatregelen per 1 januari 2016

Uitbetaling volledig minimumloon

Medewerkers krijgen minimaal het volledige minimumloon uitbetaald. Werkgevers mogen met ingang van 1 juli 2016 niet langer een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding uitbetalen of bedragen inhouden op het minimumloon. Bij deze inhoudingen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan verkeersboetes, huurkosten, bijdrage personeelsvereniging, et cetera. Het verrekenen van voorschotten op het minimumloon, zijn enkel en alleen mogelijk indien dit vooraf schriftelijk met de medewerker is overeengekomen. Het moet voorkomen worden dat onkosten ten onrechte als bestanddeel van het minimumloon worden meegerekend. Gebeurt dit toch, dan kan de werkgever een bestuurlijk boete worden opgelegd wegens onderbetaling. Daarnaast kan de werkgever worden verplicht tot het betalen van een dwangsom om het achterstallige loon tot minimumloonniveau af te dwingen. Met ingang van 1 januari 2018 valt de uitbetaling van overwerk onder de reikwijdte van de WAS.

Loonstroken

Loonstroken moeten transparanter worden. Alle bedragen waaruit het loon is samengesteld, moeten gespecificeerd zijn op de loonstrook. Denk aan premies, onkostenvergoedingen, voorschotten etc. Omdat op de loonstrook gespecificeerd moet worden uit welke bedragen het loon is samengesteld, moet ook worden aangegeven welk bedrag aan vakantiebijslag is uitbetaald. De loonstrook kan door de toezichthouder opgevraagd worden bij de werkgever. De werkgever is verplicht deze te verstrekken.

Giraal uitbetalen

De werkgever wordt verplicht om voor iedere medewerker minimaal het gedeelte van het loon, gelijk aan het netto verschuldigde wettelijk minimumloon, giraal uit te betalen. Onder girale betaling wordt verstaan het door de werkgever bijschrijven van het loon op een rekening, bestemd voor girale betaling, op naam van de werknemer. De verplichting tot girale uitbetaling van het minimumloon geldt niet voor de betaling van de vakantiebijslag. Vindt de uitbetaling niet giraal plaats, dan kan een bestuurlijke boete worden opgelegd.

Anne Berkers Manager marketing en communicatie
Anne Berkers

Meer gerelateerde artikelen

Overwerk, wat mag wel en wat niet?

Hoe zit het eigenlijk met overwerk? Wat mag wel en wat niet? Mag je medewerkers verplichten tot overwerk? En hoe betaal ...

Verder lezen

Wat zijn de maatregelen van de Brexit voor ondernemers?

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. De Brexit is daarmee een feit. Heb je ...

Verder lezen

Payroll onder de WAB

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans, ofwel de WAB, van kracht. Eén van de bepalingen in deze wet is ...

Verder lezen

Ketenbepaling

De ketenbepaling, ook wel ketenregeling genoemd, bepaalt dat een werknemer een contract voor onbepaalde tijd (vast ...

Verder lezen

Aanvragen compensatie transitievergoeding

Werkgevers kunnen alleen compensatie aanvragen voor (reeds betaalde) transitievergoedingen aan werknemers die na 2 jaar ...

Verder lezen

Veelgestelde vragen over de WAB

Per 1 januari treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Een ingewikkelde wet die veel zaken voor jou als ...

Verder lezen