Zowel een werknemer als een werkgever heeft het recht om een arbeidsrelatie op te zeggen. Een werkgever heeft hiervoor voorafgaand toestemming nodig van het UWV. Daarnaast zit de werkgever vast aan een vastgestelde opzegtermijn.

De opzegtermijn voor een werkgever kan op de volgende manieren zijn vastgelegd:

  • Als een bepaling in de arbeidsovereenkomst;
  • Als afspraken zoals die in de betreffende cao zijn opgenomen;
  • Als bepaald in de wettelijke voorschriften.

Wettelijke opzegtermijn werkgever bij een contract voor onbepaalde tijd

In de eerste twee manieren hierboven staat duidelijk vastgelegd aan welke opzegtermijn een werkgever zich te houden heeft. Op het moment dat dit niet het geval is, geven de basisregels uit het Burgerlijk Wetboek hier uitsluitsel over. Hierin staat vermeld dat de opzegtermijn voor een werkgever bij een contract voor onbepaalde tijd in verhouding staat met de duur van het dienstverband.

  • Bij een dienstverband dat korter is dan 5 jaar bedraagt de wettelijke opzegtermijn voor een werkgever 1 maand.
  • Bij een dienstverband van 5 tot 10 jaar bedraagt de wettelijke opzegtermijn voor een werkgever 2 maanden.
  • Bij een dienstverband van 10 tot 15 jaar bedraagt de wettelijke opzegtermijn voor een werkgever 3 maanden.
  • Bij een dienstverband van 15 jaar of langer bedraagt de wettelijke opzegtermijn voor een werkgever 4 maanden.

Opzegging door werkgever contract voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan in principe niet tussentijds worden opgezegd door de werkgever of werknemer, tenzij de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging uitdrukkelijk in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Wanneer een proeftijd rechtsgeldig is overeengekomen, hebben werkgever en werknemer de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst gedurende de proeftijd te beëindigen.

Opzegtermijn tijdelijk contract

Bij een tijdelijk contract zijn er afspraken gemaakt tussen werkgever en werknemer over de duur van de arbeidsovereenkomst. Dit is dus ook een vorm van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit contract kan dus ook niet tussentijds worden opgezegd, tenzij er een tussentijdse opzegmogelijkheid in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. In dat geval gelden dezelfde opzegtermijnen zoals voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

Opzegtermijn jaarcontract

Een jaarcontract is een voorbeeld van een contract voor bepaalde tijd. Zonder tussentijdse opzegmogelijkheid is deze overeenkomst niet opzegbaar, er geldt er wel een aanzegtermijn. Een aanzegtermijn is de omschrijving van de verplichting die een werkgever heeft om werknemers met een tijdelijk contract tijdig te informeren over de beslissing of een contract verlengd wordt of niet. Bij een contractduur van zes maanden of langer moet dit minimaal een maand van tevoren gebeuren.

Opzegtermijn bij een contract met uitzendbeding

Alleen binnen fase A van de cao ABU en binnen fase 1 en 2 van de cao NBBU is het mogelijk om een uitzendbeding op te nemen. Voor contracten met uitzendbeding geldt een opzegtermijn voor de werkgever van:

  • 0 dagen tot en met 25 gewerkte weken
  • 10 dagen van 27 tot en met 78 gewerkte weken

Persoonlijk advies over de opzegtermijn van een werkgever?

Heb je behoefte aan persoonlijk advies over de opzegging van een arbeidsovereenkomst en de opzegtermijn van een werkgever? Neem dan gerust contact met ons op. Wij informeren je graag over de wet- en regelgeving met betrekking het beëindigen van arbeidsovereenkomsten.

Contact
Anne Berkers Manager marketing en communicatie
Anne Berkers

Meer gerelateerde artikelen

Wat is flex?

Met flex bedoelen we het flexibel inzetten van personeel via een externe partij, een partner in personeelszaken. Deze ...

Verder lezen

Ketenbepaling

De ketenbepaling, ook wel ketenregeling genoemd, bepaalt dat een werknemer een contract voor onbepaalde tijd (vast ...

Verder lezen

Vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU)

Per 30 december 2019 is de vernieuwde cao voor uitzendkrachten (ABU) van kracht. Dankzij deze herziening zijn de cao ABU...

Verder lezen

Minimumlonen voor de horeca

Elk half jaar (per 1 januari en per 1 juli) wordt het uurloon uit de horeca cao aangepast. Dit wordt vastgesteld op ...

Verder lezen

Versoepeling ontslagrecht

Een gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is de versoepeling van het ontslagrecht. Lees in het ...

Verder lezen

Soorten oproepcontracten

Oproepcontracten bieden de uitkomt als jouw bedrijfsvoering behoefte heeft aan meer flexibiliteit omdat je bijvoorbeeld ...

Verder lezen