Terug naar overzicht
Kennisbank

Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter is ingesteld om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. Het uitgangspunt van de wet is dat door een snel en effectief ingrijpen van de werkgever de verzuimperiode korter kan worden. De wet schrijft voor dat de werkgever en de werknemer zich, met behulp van de arbodienst of een gecertificeerde bedrijfsarts, gezamenlijk inspannen om de getroffen werknemer weer snel aan het werk te krijgen.

Aanpak langdurig verzuim

De Wet verbetering poortwachter is in het leven geroepen om de verzuimperiode zo kort mogelijk te houden. Dit gebeurt door het opstellen van:

  • een probleemanalyse met een bijbehorend plan van aanpak
  • een re-integratiedossier.

Daarnaast vindt er een periodieke evaluatie plaats waarin vastgesteld wordt of alle partijen zich aan de gemaakte afspraken houden.

Plan van aanpak Poortwachter wet

De Poortwachter wet treedt al direct in werking op de eerste ziektedag van de werknemer. Eventuele ziektegevallen moeten binnen een week worden aangemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts. Als de werknemer binnen zes weken nog niet aan het werk is, moet er een probleemanalyse worden gemaakt waaruit een plan van aanpak moet voortkomen. Dit wordt opgesteld door de werkgever in overleg met de werknemer. Het plan van aanpak is een digitaal formulier van het UWV waarin je alle afspraken omtrent de re-integratie van de werknemer vastlegt. Het formulier Plan van aanpak kun je hier downloaden. Zowel werkgever als werknemer ondertekenen het formulier en ontvangen allebei een kopie.

Re-integratietraject bij langdurig ziekteverzuim

Vanaf het moment van ziekmelding is de werkgever verplicht een re-integratiedossier bij te houden. Hierin staat het verloop van het ziekteverzuim aangegeven en welke acties er zijn ondernomen om de werknemer weer terug aan het werk te krijgen. Iedere zes weken moet een evaluatiemoment worden ingepland waarin de werkgever en werknemer elkaar onder begeleiding van een casemanager ontmoeten om de voortgang van het plan van aanpak te bespreken. De gemaakte afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Na 42 weken wordt de medewerker ziekgemeld bij het UWV. Deze instantie zal het re-integratieverslag, alle afspraken en resultaten met betrekking tot concrete werkhervatting beoordelen op het moment dat de werknemer in aanmerking komt voor een WIA-uitkering, om te bekijken of deze persoon in aanmerking komt voor een uitkering op grond van arbeidsongeschiktheid.

Verzuimbegeleiding als belangrijk onderdeel van de Wet verbetering poortwachter

Vanzelfsprekend vormt een actieve verzuimbegeleiding een belangrijk onderdeel van de Wet verbetering poortwachter. De werkgever is verplicht om de werknemer passend werk binnen de organisatie aan te bieden als deze persoon niet in staat is om terug te keren in zijn of haar oude functie.

Daarnaast heeft de werkgever een aantal mogelijkheden om de situatie te beoordelen en een bijdrage te leveren aan het herstel, zonder inhoudelijk op de hoogte te zijn van de aard van de ziekte:

  • De werkgever heeft de vrijheid om aan de werkgever te vragen wanneer deze verwacht het werk weer te hervatten;
  • De werkgever kan de werknemer verzoeken om een bezoek te brengen aan de bedrijfsarts;
  • De werkgever kan een werknemer vragen om aangepast werk te hervatten binnen de mogelijkheden die een medewerker heeft;
  • De werkgever kan een deskundigenoordeel vragen bij het UWV bij een verschil van mening met de werknemer of arbodienst;
  • Er kan gebruik worden gemaakt van de diensten van een re-integratiebedrijf om zodoende het tweede spoor te kunnen bewandelen..

Persoonlijk advies over de toepassing van de Wet verbetering poortwachter

Heb je vragen over of behoefte aan persoonlijk advies over de toepassing van de Wet verbetering poortwachter? Neem dan gerust contact met ons op. Wij adviseren je graag over dit onderwerp en kunnen al jouw vragen hierover beantwoorden.