Terug naar overzicht
Kennisbank

Veelvoorkomende verzuimbegrippen

Wanneer je te maken krijgt met verzuim binnen je organisatie, ontkom je niet aan ingewikkelde processen. En naast het feit dat de processen an sich vrij ingewikkeld zijn, is ook de bijbehorende terminologie niet altijd even helder. Wij leggen graag de meest voorkomende begrippen uit.

42e-weekmelding

In de 42e week na de ziekmelding, meldt de werkgever de werknemer ziek bij het UWV. De werknemer dient een afschrift te krijgen van deze melding. De reden van deze melding is dat het UWV op deze  manier ziet aankomen dat er een werknemer in de nabije toekomst mogelijk een beroep doet op een uitkering.

Arbeidsongeval

Een arbeidsongeval is een ongeval dat plaatsvindt bij of als gevolg van werkzaamheden. Dat kan zijn in een bedrijf of instelling, op een (bouw)locatie, op het land of boerenerf, bij het werken aan de weg, bruggen, viaducten, op of in het water, et cetera. Kortom, overal waar werknemers aan het werk kunnen zijn. Let op! (Verkeers)ongevallen die tijdens woon-werkverkeer plaatsvinden worden niet als arbeidsongevallen aangemerkt.

Arbodienstverlening

Een arbodienst is een zelfstandige en onafhankelijke partij die in opdracht van de werkgever ondersteuning en advies biedt aan werkgever en werknemer met betrekking tot ziekte en
arbeidsomstandigheden. Sinds 1 juli 2018 zijn alle werkgevers in Nederland verplicht om een basiscontract af te sluiten bij een arbodienstverlener.

Eerstejaarsevaluatie

Dit is het opschudmoment waarop werkgever en werknemer de geleverde re-integratieinspanningen evalueren. Ook moet vooruitgekeken worden op basis van de verwachtingen voor het tweede jaar. Het gaat er met andere woorden om of de re-integratie nog op de goede weg zit. De eerstejaarsevaluatie is erop gericht te bewerkstelligen dat de resterende mogelijkheden van de werknemer zo goed mogelijk worden benut. Wanneer er in het eigen bedrijf geen kansen tot werkhervatting liggen, moet er gekeken worden of er bij een andere werkgever wel mogelijkheden zijn (tweede spoor).

Gedifferentieerde premie Ziektewet

Iedere werkgever die verzekerd is bij het UWV (dus geen eigenrisicodrager is), betaalt een premie aan het UWV voor de ziektewet. Afhankelijk van de grootte van de organisatie betaal je een premie die voor jouw hele branche gelijk is (sectorpremie) of een premie die wordt bepaald aan de hand van het aantal zieke werknemers dat bij jou ziek uit dienst gaat. Dit laatste noemen we een gedifferentieerde premie voor de ziektewet. Deze premie is alleen van toepassing voor werkgevers die meer dan 100 keer het gemiddelde premieplichtig loon betalen (dit gemiddeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld). Lees meer over de gedifferentieerde premie Ziektewet in het artikel premie Whk.

Geen benutbare mogelijkheden

Een bedrijfsarts, en alleen een bedrijfsarts, kan vaststellen dat er geen mogelijkheden meer zijn voor een zieke werknemer om werk te verrichten, voor de eigen werkgever (spoor 1) of een andere
werkgever (spoor 2). In dit geval zijn er Geen Benutbare Mogelijkheden voor de werknemer en worden de werknemer en werkgever vrijgesteld van de re-integratieverplichtingen.  Er is alleen sprake van het ontbreken van benutbare mogelijkheden wanneer de werknemer:

  • is genomen in een ziekenhuis of erkende zorginstelling voor de duur van 3 maanden of meer;
  • bedlegerig is;
  • hulp nodig heeft bij aankleden, opstaan, persoonlijke verzorging (lichamelijk niet zelfredzaam is);
  • door een psychische stoornis niet goed voor zichzelf kan zorgen en slecht sociaal functioneert in samenlevingsverband;

Een terminale aandoening of sterk wisselende belastbaarheid van de werknemer – mits de wisselende belastbaarheid minimaal driemaal is vastgelegd in een verzekeringsgeneeskundig onderzoek – kunnen een bedrijfsarts ook doen besluiten dat er geen benutbare mogelijkheden zijn voor de  werknemer.  In alle andere gevallen ben je als werkgever verplicht om er alles aan te doen om je werknemer te laten re-integreren. Doe je dat niet, dan kan het UWV een sanctie opleggen in de vorm van een extra jaar loondoorbetaling aan de werknemer.

IVA-uitkering

De IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) is bedoeld voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Hier is slechts sprake van in drie situaties:

  1. Herstel is uitgesloten;
  2. Er is een geringe kans van herstel op lange termijn (niet te verwachten binnen 5 jaar);
  3. De situatie kan alleen maar verslechteren of de persoon op korte termijn zal komen te overlijden.

Mocht een werknemer na 104 weken een IVA-uitkering krijgen worden er uiteraard geen reintegratieinspanningen verwacht van de werkgever en werknemer en zal de uitdiensttreding van deze zieke werknemer niet zorgen voor een verhoogde gedifferentieerde premie.

Probleemanalyse

Een rapportage die altijd door de bedrijfsarts wordt opgesteld, uiterlijk in de 6e week na de ziekmelding. Het accent moet daarbij liggen op de arbeidsmogelijkheden van de ziekte werknemer. In de probleemanalyse mogen geen medische gegevens of privacygevoelige informatie staan, zoals de aard en oorzaak van de ziekte. Wel mag de werkgever informatie krijgen over de functionele beperkingen en de mogelijkheden die de werknemer nog heeft en wat deze betekenen voor het soort werk dat de werknemer nog kan doen.

Re-integratieverslag

Het re-integratieverslag zijn alle documenten samen die tot stand zijn gekomen tijdens de verzuimbegeleiding. Bij de WIA-aanvraag moet een uitgebreid re-integratieverslag worden aangeleverd.

Wet verbetering poortwachter (Wvp)

De Wet Verbetering Poortwachter heeft als doel te zorgen dat zoveel mogelijk mensen binnen 2 jaar weer aan het werk zijn en niet in de WIA terechtkomen. Met de poortwachter wordt hier het  UWV bedoeld. UWV ziet erop toe dat alleen die werknemers in de WIA komen, die daar ook daadwerkelijk recht op hebben.

Lees hier verder over de Wet verbetering poortwachter

WGA-uitkering

De WGA-uitkering is de uitkering die iemand krijgt als hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt bevonden door het UWV. WGA staat voor werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Iemand die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt wordt bevonden, heeft recht op een WGA-uitkering.

WIA-uitkering

De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is de overkoepelende naam voor twee regelingen, namelijk de WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten) en de IVA (inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten). Of een werknemer hier recht op heeft, hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid en of er sprake is van duurzaamheid. Dit wordt altijd vastgesteld door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van het UWV.