Transitievergoeding berekenen

Waar moet ik op letten bij het berekenen van de transitievergoeding

De formule om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen is vastgelegd en houdt rekening met de lengte van de periode dat de werknemer in dienst is geweest. Uitgangspunten zijn:

 • Net als in 2021,  ontvangt de werknemer ook in 2022 een transitievergoeding van 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar.
 • Werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn hebben geen recht op een hogere transitievergoeding per gewerkt jaar zoals dit wel het geval was ten tijde van de WWZ.
 • Voor de berekening worden de dienstjaren in verband met opvolgend werkgeverschap meegerekend.
 • In de berekening wordt uitgegaan van het bruto maandsalaris, vermeerderd met vaste overeengekomen looncomponenten zoals vakantietoeslag, een vaste 13e maand, een structurele overwerkvergoeding en een vaste ploegentoeslag.
 • Kosten die gemaakt worden voor de begeleiding van werk naar werk door de werkgever, oftewel transitiekosten, mogen van de transitievergoeding afgehaald worden.
 • De maximale transitievergoeding in 2022 bedraagt €84.000,- bruto of, voor werknemers die meer dan €84.000,- per jaar verdienen, maximaal één bruto jaarsalaris.

Te verrekenen kosten met transitievergoeding

Kosten die gemaakt worden voor begeleiding van werk naar werk en/of het breder inzetbaar maken van de werknemer, mogen onder bepaalde voorwaarden in mindering gebracht worden op de transitievergoeding. Dit zijn:

 • Transitiekosten
  Dit zijn kosten die door de werkgever worden gemaakt voor zaken die gericht zijn op het voorkomen of het verkorten van de periode van werkloosheid van de ontslagen werknemer. Denk hierbij aan outplacementkosten of (om)scholingskosten. Ook de kosten van een werkgever die worden gemaakt bij de inachtneming van een langere opzegtermijn, waarbij de werknemer is vrijgesteld van het verrichten van werk om op zoek te kunnen gaan naar een andere baan, kunnen worden afgetrokken van de transitievergoeding.
 • Inzetbaarheidskosten
  Dit zijn kosten die tot doel hebben de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie te bevorderen. Het dient hier uitdrukkelijk niet te gaan om het volgen van een opleiding die tot doel heeft om een functie bij de werkgever (beter) te kunnen vervullen of het verbeteren van het functioneren van de werknemer. De voorwaarde is dan ook dat de, door de opleiding verworven kennis en vaardigheden, niet worden aangewend om een functie bij de werkgever uit te oefenen. Incidenteel mag een werknemer wel gebruik maken van deze opgedane kennis en vaardigheden bij de werkgever, bijvoorbeeld bij het vervangen van een zieke collega. Onder inzetbaarheidskosten vallen ook kosten van duale opleidingen zoals opleidingen in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), met uitzondering van de loonkosten.

Voorwaarden voor verrekening kosten met transitievergoeding

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat kosten daadwerkelijk in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding:

 • Schriftelijke toestemming
  Werknemer en werkgever moeten vooraf duidelijke (schriftelijke) afspraken maken over het maken van kosten en het in mindering brengen daarvan op de transitievergoeding. Deze afspraken moeten, bij voorkeur, vastgelegd worden in het personeelsdossier. Het mag dus niet achteraf verrekend worden zonder overleg met de werknemer vooraf.
 • Kosten gemaakt door de werkgever
  De kosten ten behoeve van de betreffende werknemer moeten zijn gemaakt door de werkgever die ook de transitievergoeding uitbetaalt. Dit betekent dat een werkgever geen kosten kan verrekenen gemaakt door een vorige werkgever indien er sprake is van opvolgend werkgeverschap. En in het geval van uitbesteed werkgeverschap, bijvoorbeeld bij Please, houdt dit ook in dat de kosten betaald moeten worden door de juridisch werkgever, bijvoorbeeld Please, om ze te kunnen verrekenen met de transitievergoeding.
 • Loonkosten
  Loonkosten die tijdens de opleiding of scholing zijn gemaakt kunnen niet in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. De werkgever kan de werknemer wel vragen om een bijdrage te leveren door het opnemen van verlof.
 • Redelijke verhouding
  De kosten moeten in verhouding staan tot het doel waarvoor deze zijn gemaakt. Er kunnen dan ook geen exorbitant hoge kosten worden opgevoerd.
 • Tijdsverloop
  Transitiekosten kunnen alleen gemaakt worden bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Voor inzetbaarheidskosten geldt dat ze alleen aftrekbaar zijn als ze in de vijf jaar voorafgaand aan het ontslag zijn gemaakt. Na vijf jaar neemt de relevantie van scholing vaak af, bijvoorbeeld doordat de opgedane kennis alweer is verouderd.

Compensatie transitievergoeding

Ook wanneer een werknemer na 2 jaar ziekte uit dienst treed (op initiatief van de werkgever) is de werkgever verplicht om een transitievergoeding te betalen. Echter is het per 1 april 2020 mogelijk om (met terugwerkende kracht) compensatie aan te vragen bij het UWV.

Let op! Deze compensatieregeling geldt dus alleen voor werknemers die na 2 jaar ziekte uit dienst gaan.

Wanneer heeft een werknemer wel/geen recht op een transitievergoeding?

Per 1 januari 2020 zijn de regels omtrent de transitievergoeding anders, je leest alles over de veranderingen én wanneer een werknemer wel of geen recht heeft op een transitievergoeding in ons kennisbankartikel ‘Transitievergoeding‘.

Gerelateerde artikelen

Heeft mijn medewerker een bore-out?

Please breidt HR dienstverlening uit

Succesfactoren familiebedrijf

Payrolling, wat is dat precies?

Klanten die niet betalen, wat doe je niet?

Trend duurzaam eten biedt kansen voor jou als ondernemer

Goed nieuws voor winkeliers, fysieke winkel blijft hot