Terug naar overzicht
Kennisbank

Tijdelijke contracten

Met een tijdelijk contract wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bedoeld. In het contract is dan een start- en einddatum opgenomen. De arbeidsovereenkomst loopt dan ook van rechtswege af op de contractueel afgesproken datum. In veel gevallen wordt een contract voor bepaalde tijd aangeboden voor een aantal maanden of juist voor de duur van een project.

Aantal contracten voor bepaalde tijd

Een werkgever kan maximaal 3 contracten in 3 jaar aanbieden. Na 3 tijdelijke contracten mag het contract alleen worden verlengd met een contract voor onbepaalde tijd (een vast contract). Pas wanneer de medewerker minimaal 6 maanden uit dienst is geweest mag de werkgever deze medewerker weer 3 tijdelijke contracten in 3 jaar aanbieden.

Let op! Het kán zijn dat een werkgever meer contracten over een langere termijn mag bieden op basis van de cao. Dit geldt bijvoorbeeld voor de cao voor uitzendkrachten (ABU), welke op Please van toepassing is. Op grond van deze cao is het mogelijk om 6 tijdelijke contracten in 4 jaar te verstrekken. De ABU cao maakt het zelfs mogelijk om een tijdelijk contract te verstrekken na 78 gewerkte weken. Zo kunnen ondernemers via Please hun medewerkers tot wel 5,5 jaar flexibel in dienst nemen.

Lees hier verder over de verschillende contractvormen die Please biedt.

Proeftijd opnemen in een contract voor bepaalde tijd

Een proeftijd is een periode waarin medewerker en werkgever zonder opgaaf van reden de overeenkomst kunnen opzeggen. De arbeidsovereenkomst wordt dan direct beëindigd. Vaak wordt een proeftijd in een contract opgenomen zodat medewerker en werkgever kennis met elkaar kunnen maken. Als een van hen merkt dat er geen match is, kan hij de arbeidsovereenkomst met directe ingang opzeggen. Het is enkel mogelijk een proeftijd op te nemen in een contract dat langer duurt dan 6 maanden. De maximale proeftijd voor een contract dat langer duurt dan 6 maanden en maximaal 2 jaar duurt is één maand. Een proeftijd moet schriftelijk worden vastgelegd en zowel medewerker als werkgever kunnen zich hierop beroepen.

Tip! Wil jij een proeftijd opnemen in een contract? Zorg dan dat je de overeenkomst aangaat voor ten minste 6 maanden plus 1 dag.

Concurrentie- en relatiebeding opnemen in een contract voor bepaalde tijd

Door een concurrentiebeding wordt een medewerker beperkt om gedurende een bepaalde periode, na het eindigen van de arbeidsovereenkomst, werkzaamheden te verrichten voor concurrenten/relaties van de werkgever. In een relatiebeding wordt de medewerker verboden om, na het eindigen van de arbeidsovereenkomst, contacten te onderhouden met relaties van de werkgever. Een concurrentie- en of relatiebeding wordt vaak aan een contract toegevoegd omdat de werkgever een te beschermen belang heeft. Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is dit niet meer zo maar mogelijk. Zo kan een concurrentie- en relatiebeding niet meer worden opgenomen in een contract voor bepaalde tijd. Een relatie- en/of concurrentiebeding mag alleen worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als dit noodzakelijk is vanwege een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang van de werkgever. Dit belang moet schriftelijk worden gemotiveerd.

Tip! Werkt de medewerker met bedrijfsgeheimen? Dan is het mogelijk om toch een concurrentie- en relatiebeding op te nemen in een tijdelijk contract. Let erop dat je duidelijk motiveert waarom het opnemen van deze bedingen van van groot bedrijfsbelang is.

Opzegtermijn in een contract voor bepaalde tijd

Een tijdelijk contract of contract voor bepaalde tijd kan enkel tussentijds worden opgezegd als dit expliciet is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Als een tussentijdse opzegmogelijkheid is opgenomen dan kan de medewerker het contract tussentijds opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn. Voor de werkgever ligt dit moeilijker. Deze kan het contract namelijk enkel opzeggen nadat hij hiervoor toestemming heeft verkregen van het UWV. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst tussentijds door de rechter te laten ontbinden.

Aanzegtermijn van een contract voor bepaalde tijd

Als een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd langer duurt dan 6 maanden dan ben je verplicht de medewerker aan te zeggen. Dit houdt in dat de medewerker uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract moet aangeven of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd of beëindigd. De aanzegging moet schriftelijk aan de medewerker kenbaar gemaakt worden. Als de medewerker te laat wordt aangezegd, is de werkgever de medewerker hiervoor een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is het salaris waarop de medewerker recht heeft over de periode dat te laat is aangezegd. Als de medewerker een week te laat is aangezegd is dit een weeksalaris. Als er een maand te laat of niet is aangezegd is de hoogte van de boete het maandsalaris van de medewerker.

Tip! Weet je bij de indiensttreding al dat het contract van de medewerker niet wordt verlengd, omdat het seizoen dan voorbij is of omdat de opdracht dan voorbij is, dan kun je dit opnemen in de arbeidsovereenkomst. Ook hiermee voldoe je aan de aanzegtermijn.