Terug naar overzicht
Kennisbank

Stappenplan verzuimproces

Je ontvangt een ziekmelding van je werknemer. Hoe ziet het vervolgtraject en dan precies uit? Hieronder leggen we de stappen uit die jij als werkgever moet zetten wanneer je werknemer met een vast dienstverband ziek wordt. Zo zie je precies hoe de verschillende trajecten bij een zieke werknemer kunnen verlopen en wat er van jou wordt verwacht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting
Een werknemer kan zich om diverse redenen ziek melden. Een ziekmelding van variëren van een griepje tot een langdurige of chronische ziekte en alles daartussenin. De oorzaak van de ziekmelding is cruciaal voor de duur van het ziekteverzuim en voor het proces dat jij en de werknemer zullen doorlopen. Toch mag je als werkgever niet vragen waarom de werknemer zich ziek meldt, wel of de werknemer verwacht snel weer beter te zijn.

Sinds 1 juli 2018 is iedere werkgever in Nederland verplicht om aansluiting te hebben bij een arbodienstverlener. Zodra je een ziekmelding ontvangt van een werknemer, schakel je jouw arbodienstverlener in. De bedrijfsarts mag wél vragen naar de oorzaak van de ziekmelding, maar zal dit niet aan je terugkoppelen. De bedrijfsarts vertelt je alleen of, hoe en binnen welke termijn de werknemer terugkeert naar het werk. De werknemer mág natuurlijk wel vertellen wat er aan de hand is.

Het kan zijn dat direct na de ziekmelding al duidelijk is dat de werknemer niet zal herstellen of verbeteren binnen 5 jaar, In dat geval kun de werknemeranaf de 3e ziekteweek en tot de 68e ziekteweek een vervroegde IVA-aanvraag doen. De werknemer krijgt dan mogelijk een IVA-uitkering. Jij als werkgever kunt hierbij ondersteunen. Ontvangt de werknemer een IVA-uitkering dan heb je geen re-integratieverplichting meer. Let wel, een vervroegde IVA-aanvraag kan maar één keer.

Toelichting
Als de werknemer langer dan 4 weken ziek is, spreken we van langdurig ziekteverzuim. Dit betekent dat je een ingewikkelder traject ingaat met de zieke werknemer. Als het goed is heb je inmiddels een dossier opgebouwd waarin je alles vastlegt omtrent het ziekteverzuim van je werknemer. Dit dossier is erg belangrijk. Indien je werknemer namelijk na 2 jaar ziek uit dienst gaat, draag je hem over aan het UWV. Het UWV zal dan inzage vragen in het dossier. Heb je als werkgever verzaakt om alles netjes bij te houden of heb je niet aan alle verplichtingen gedaan? Dan kan het UWV je een sanctie opleggen in de vorm van een 3e jaar loondoorbetaling aan de zieke werknemer. Dit wil je natuurlijk voorkomen.

Als werkgever wordt ervan je verwacht dat je proactief actie onderneemt in het verzuimtraject van je zieke werknemer. Je arbodienstverlener kan je helpen bij het nakomen van als je werkgeversverplichtingen gedurende een verzuimtraject, dit is echter wel afhankelijk van de gekozen dekking.

 Toelichting
Jij en je werknemer zijn nu op een cruciaal punt aangekomen van het ziekteverzuim. Jullie doen beiden je best om ervoor te zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan binnen je bedrijf. Als het niet meer lukt om de eigen functie te hervatten kijken jullie samen naar de mogelijkheden voor vervangend werk binnen jouw bedrijf. Je hebt nog steeds minimaal iedere 6 weken contact met je werknemer over de re-integratie. Als na ongeveer een jaar ziekteverzuim blijkt dat de werknemer niet meer terug kan keren binnen jouw bedrijf moet je het tweede spoor inzetten. Dit betekent dat je gaat kijken naar werkzaamheden buiten jouw bedrijf. Doe je dit niet, dan kan het UWV je een sanctie opleggen. Je kunt de hulp van een re-integratiebureau inschakelen voor het tweede spoor, daar zijn uiteraard wel kosten aan verbonden. Het kan zijn dat de werknemer omgeschoold moet worden. Jij bent als werkgever ook verantwoordelijk voor de omscholingskosten.

Uitzondering: Het tweede spoor kan ook eerder ingezet worden als eerder duidelijk is dat er geen mogelijkheden meer zijn in spoor 1. Ook kan het tweede spoor overbodig blijken als de bedrijfsarts verwacht dat de werknemer binnen 3 maanden weer volledig hersteld is voor de eigen functie of als er geen benutbare mogelijkheden zijn.

Toelichting
Als je werknemer bijna 2 jaar ziek is kun je de werknemer ontslaan. Hiermee eindigt de loondoorbetalings- en re-integratieverplichting. De werknemer gaat de ziektewet in en ontvangt een WGA- of IVA-uitkering van het UWV, afhankelijk van het feit of de werknemer ooit nog kan werken.

Jij draagt het re-integratieverslag over aan het UWV, maar daarmee eindigt het traject niet. Allereerst ben je verplicht om de werknemer een transitievergoeding te betalen. Per 1 april 2020 kun je voor de betaalde transitievergoeding een compensatie aanvragen bij het UWV (ook met terugwerkende kracht!).

Maar het UWV kan ook beslissen dat je als werkgever te weinig hebt gedaan aan de re-integratie van de werknemer. In dat geval ontvang je een loonsanctie en moet je een 3e jaar loon doorbetalen. Ten derde bepaalt de bedrijfsgrootte van je bedrijf of je belast wordt met een hogere Whk-premie.