Terug naar overzicht
Kennisbank

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Dinsdag 17 maart 2020 heeft het kabinet besloten om de regeling werktijdverkorting te vervangen door een nieuwe tijdelijke maatregel voor werkgevend Nederland; Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Met deze maatregel wil het kabinet meer werkgevers financieel tegemoet komen én zij willen dit ook sneller doen naar aanleiding van de corona-crisis. Daarnaast wil de overheid door middel van deze maatregel ook een grote golf van ontslagen personeel op korte termijn voorkomen.

Wat houdt de tijdelijke maatregel Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in?

De nieuwe maatregel Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid is een tegemoetkoming in de loonkosten. Deze maatregel staat los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW).

Wat zijn de voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten via de nieuwe maatregel (NOW)?

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming in de loonkosten moet je voldoen aan enkele voorwaarden:

  • Bij de aanvraag gaat de werkgever akkoord met het feit dat er géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aangevraagd kan worden voor medewerkers. Dit geldt gedurende de periode waarover je de tegemoetkoming ontvangt.
  • De aanvrager verwacht minimaal 20% omzetverlies.
  • De aanvraag is geldig voor een periode van 3 maanden en kan worden verlengd met nog eens 3 maanden. Let op: het is mogelijk dat er aan deze verlenging andere voorwaarden worden gesteld.
  • De regeling betreft omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Vanaf wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)?

Het loket voor de aanvragen voor de NOW is vanaf maandag 6 april open. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 31 mei 2020.

Hoe kan ik een aanvraag voor de NOW indienen?

Je kunt een aanvraag voor de NOW indienen via een speciaal ingericht loket van het UWV (vanaf maandag 6 april).

Voor wanneer moet de aanvraag voor de NOW ingediend zijn?

De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.

Wanneer ontvang ik het voorschot op mijn rekening?

Als het UWV een aanvraag toekent, keren zij een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag.

Wat is de hoogte van de tegemoetkoming van de nieuwe maatregel?

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is, afhankelijk van het omzetverlies bij de aanvraag, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder zetten we enkele voorbeelden op een rij om de relatie tussen de omzetdaling en de hoogte van de tegemoetkoming inzichtelijk te maken:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Het UWV verstrekt voorschotten aan de aanvrager, op basis van de aanvraag, ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de daadwerkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nog nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.

Let wel:

  • Lonen hoger dan 2 keer het SV-dagloon (€9538,68) tellen voor de berekening van de compensatie slechts mee tot aan dit bedrag. Het meerdere wordt niet meegenomen in de berekening.
  • De tegemoetkoming wordt berekend over een maximum van drie keer de loonsom over
  • Indien de loonsom in maart t/m meiachteraf lager blijkt te zijn dan drie keer de loonsom over januari, dan wordt het verschil volledig in mindering gebracht op de tegemoetkoming!

Welke loonkosten vallen er onder de NOW?

De NOW-regeling is van toepassing op de totale loonsom, het UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon (premieloon sociale verzekeringen). Deze loonsom wordt verhoogd met een vaste opslag van 30% ter dekking van werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies.

Hoe bereken ik het verwachte omzetverlies van mijn onderneming?

Je berekent het verwachte omzetverlies door 25% omzet van 2019 af te zetten tegen de verwachte omzet van de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.

Wat als mijn omzetverlies hoger (of lager) blijkt te zijn dan ik heb aangegeven bij de aanvraag van de NOW?

Op basis van het daadwerkelijke gerealiseerde omzetverlies en een eventueel noodzakelijke accountantsverklaring wordt gekeken hoeveel het feitelijk omzetverlies was. Tevens wordt op basis van de aangiftes vastgesteld wat de daadwerkelijke de loonkosten waren. Op basis daarvan wordt (boetevrij) een naheffing (terugbetaling) óf een nabetaling gedaan.

Wanneer moet ik een accountantsverklaring aanleveren om het daadwerkelijke omzetverlies en loonkosten aan te tonen?

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover je compensatie van de NOW hebt ontvangen is in beginsel een accountantsverklaring noodzakelijk. Dit is enkel anders indien de compensatie onder een nog nader vast te stellen drempel blijft.

Wat als het omzetverlies langer aanhoudt, bijvoorbeeld als mijn zaak langer gesloten blijft?

Op dit moment geldt de NOW voor de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Indien nodig kan het totale pakket noodmaatregelen van de overheid worden verlengd met nog eens 3 maanden. Dit wordt later bekendgemaakt.

Wanneer kan ik de naheffing of nabetaling van de NOW verwachten?

Binnen 22 weken nadat je de daadwerkelijke gerealiseerde omzetten hebt doorgegeven en de eventuele accountantsverklaring hebt ingediend.

Krijg ik voorrang als ik al een aanvraag voor Werktijdverkorting (wtv) heb ingediend?

Nee, je hebt geen voorrang als je eerder al een aanvraag voor Werktijdverkorting hebt ingediend. Je krijgt vanuit het UWV nog wel een verzoek om de benodigde gegevens verder aan te vullen, zodat het UWV over de juiste informatie beschikt voor de compensatie.

Ik heb al een aanvraag voor Werktijdverkorting ingediend, welke informatie moet ik aanvullen voor de NOW?

Je dient de informatie aan te vullen met het verwachte omzetverlies van je bedrijf (op concernniveau) in de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.

Houdt de NOW rekening met pieken en dalen in mijn bedrijf, bijvoorbeeld omdat ik seizoensgebonden werk heb?

Nee. Om ondernemers zo snel mogelijk (financieel) te helpen is maatwerk niet mogelijk onder de NOW. Er wordt dus niet gekeken naar bedrijf- of sectorspecifieke omstandigheden. Wel hebben werkgevers de mogelijkheid om te kiezen of ze de omzetdaling gebruiken over de meetperiode van 3 maanden vanaf 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Op deze manier kunnen werkgevers waarbij de omzetdaling pas later intreedt, ook gebruik maken van de NOW. Zij dienen dit overigens wel meteen bij de aanvraag kenbaar te maken.

Houdt de NOW rekening met de diverse branches?

Nee. Om ondernemers zo snel mogelijk (financieel) te helpen is maatwerk niet mogelijk onder de NOW. Er wordt dus niet gekeken naar bedrijf- of sectorspecifieke omstandigheden.  Dit geldt ook voor de payroll-/uitzendbranche.

Wat betekent het Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid voor medewerkers?

Door het Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) krijgen medewerkers het loon volledig doorbetaald. De werkgever vult het loon namelijk aan tot het gebruikelijke loon (tenzij je dit samen anders hebt afgesproken). Als medewerkers onder het NOW vallen, verbruiken zij geen WW-rechten.

De nieuwe tegemoetkoming is ook van toepassing op de loonkosten voor medewerkers waarvoor de werkgever géén loondoorbetalingsplicht heeft. Denk hierbij aan medewerkers met een oproepcontract.

Een ander voordeel van het NOW is dat de loondoorbetalingsplicht bij omzetverlies (deels) wordt gecompenseerd. Daarnaast zorgt de nieuwe regeling ervoor dat er voorlopig sprake is van baan- en inkomensbehoud voor medewerkers. Hierdoor wordt een verdere neerwaartse economische spiraal wellicht voorkomen.

Kom ik in aanmerking voor de NOW als ik al mensen heb ontslagen om bedrijfseconomische redenen?

Ja, echter wordt dan wel een boete gehanteerd. Dit geldt enkel voor de procedure waarbij de werkgever een ontslagvergunning op basis van bedrijfseconomische redenen heeft aangevraagd bij het UWV gedurende het tijdvak waarover compensatie is verzocht.

Geldt deze NOW ook voor ZZP’ers?

Nee, daarvoor is een aparte regeling, de Tozo, opgetuigd.

Geldt de NOW ook voor de DGA?

Nee, de DGA kan een beroep doen op de tijdelijke maatregelen. Denk aan het Noodloket, ook wel bekend als de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren. Daar kun je een eenmalige tegemoetkoming van €4000,- aanvragen om de liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis direct op te vangen. Ook kun je uitstel van betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting aanvragen. Op onze coronapagina vind je hier meer informatie over en vind je ook speciale templates voor het aanvragen van uitbestel belastingbetalingen.

Waar vind ik meer informatie over de NOW?

Voor de meest recente informatie over de NOW en het aanvragen hiervan verwijzen wij naar de site van de Rijksoverheid.

Bron: Rijksoverheid en Flexmarkt