Terug naar overzicht
Kennisbank

Het proces rondom een arbeidsongeval

Wanneer zich een ongeval voordoet met ziekenhuisopname of overlijden op de werkvloer, moet je het ongeval direct melden aan de Inspectie SZW via het telefoonnummer 0800-5151 of via het online meldformulier. Daarnaast is het van belang om de ongevalssituatie zo veel mogelijk ongewijzigd laten. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) zal namelijk zo snel mogelijk een onderzoek instellen om de toedracht en de oorzaak van het ongeval vast te stellen.

Onderzoek van de Inspectie SZW

De Inspectie SZW onderzoekt in principe alle meldingsplichtige arbeidsongevallen. Soms is er voor de inspectie aanleiding om ook niet-meldingsplichtige arbeidsongevallen te onderzoeken. Bijvoorbeeld bij het vermoeden dat het ongeval het gevolg is van een overtreding van de wettelijke voorschriften. Als de Inspectie SZW beslist om een ongeval niet te onderzoeken, dan krijg je hierover telefonisch bericht. De motivatie van deze beslissing wordt later schriftelijk bevestigd. Het slachtoffer ontvangt hiervan een afschrift.

Hoe verloopt een onderzoek?

Om een goed beeld te kunnen vormen, hoort de inspecteur doorgaans de medewerker en andere betrokkenen en getuigen. Overlijdt het slachtoffer als gevolg van het ongeval, dan neemt de inspecteur contact op met de nabestaanden. Als opdrachtgever ben je verplicht aan het onderzoek mee te werken en de inspecteur alle gewenste hulp, gelegenheid en informatie te geven. Zo nodig werkt de Inspectie SZW samen met andere opsporings-/inspectiediensten.

De Inspectie zal tijdens het onderzoek nagaan of het ongeval is veroorzaakt door een of meer overtredingen van de wettelijke bepalingen. Waar nodig moet je maatregelen nemen om herhaling te voorkomen door de gevaarlijke situatie op te heffen, te beveiligen of af te schermen.

Wat gebeurt er na een onderzoek?

De Inspectie SZW streeft ernaar om onderzoeken binnen 12 weken af te ronden. Wat er gebeurt na het onderzoek is van meerdere zaken afhankelijk:

  • Als de Inspectie SZW bij het onderzoek geen overtreding van wettelijke regels vaststelt maakt de inspecteur een ongevalsrapport op.
  • Als één of meer overtredingen van de ARBO-wet worden geconstateerd die aantoonbaar met het ongeval in verband staan maakt de inspecteur een zogenoemd ongevalsboeterapport op.
  • Bij ongevallen met een dodelijke afloop wordt altijd eerst met de betrokken officier van justitie bekeken of er sprake is van een vermoedelijk misdrijf. Is dat het geval, dan wordt proces-verbaal opgemaakt.

Als een werknemer schade heeft geleden door een arbeidsongeval schade (gezondheid of (im)materieel), kan deze schade verhalen op degene die verantwoordelijk is voor het ontstaan van het ongeval.